Zmiana w prawie geodezyjnym przewidziana w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-06-25 08:39

Od 24 czerwca 2020 r. zaczynają obowiązywać zmiany w prawie geodezyjnym przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Dotyczą one m.in. zgłaszania prac geodezyjnych, uwolnienia danych przestrzennych czy stosowania operatów elektronicznych.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 podpisał 23 czerwca 2020 r. prezydent i jeszcze tego samego dnia opublikowano ją w Dzienniku Ustaw (poz. 1086).

Nowością, która na stałe wejdzie do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest art. 42 ust. 4 Tarczy Antykryzysowej 4.0. Zgodnie z nim osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do PZGiK wraz z wynikami prac geodezyjnych.

Tarcza 4.0 zawiera ponadto przepisy, które w praktyce przyspieszą wejście w życie niektórych zmian przewidzianych w uchwalonej w maju 2020 r. nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, która ma zacząć obowiązywać od 31 lipca. Zgodnie z propozycją rządu na czas epidemii:

  1. Zawieszony zostaje obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych polegających na tyczeniu budynków lub sieci uzbrojenia terenu i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do zgłoszeń dokonanych przed wejściem w życie Tarczy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Od 31 lipca 2020 r. obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych polegających na tyczeniu budynków lub sieci uzbrojenia terenu i przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostanie zniesiony.

  1. Zawieszone zostaje pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za zbiory: ortofotomapy, rejestru osnów (zarówno podstawowych, jak i szczegółowych), działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Majowa nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje pełne uwolnienie zarówno tych rejestrów, jak i danych wysokościowych oraz BDOT10k.

  1. Prace geodezyjne można zgłaszać 10 dni roboczych po ich rozpoczęciu.

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje 5-cio dniowy termin na zgłoszenie pracy geodezyjnej po jej rozpoczęciutaki też termin będzie obowiązywał po zniesieniu stanu epidemii.

  1. Stosując środki komunikacji elektronicznej, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych o wyniku weryfikacji nie później niż dzień roboczy po sporządzeniu protokołu.
  2. Zamiast urzędowego uwierzytelnienia, wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie mapy
    do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Ponadto oświadczenie takie powinno zawierać:
  • klauzule o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
  • dane identyfikujące zgłoszenie pracy, w tym: nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych,
  • numer oraz datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Złożone przez wykonawcę prac geodezyjnych oświadczenie jest równoważne z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

W Tarczy 4.0 zawarto ponadto zapis, który wprost zezwala na wykorzystanie tak opatrzonych dokumentów w procesie budowlanym.