Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie danych szczegółowej osnowy geodezyjnej

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-06-30 13:20

Na podstawie art. 15zzzia ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zawiesza się pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych rejestru szczegółowych osnów geodezyjnych.

W związku z tym, że znowelizowana ustawa zawiesza również wystawianie dokumentu licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty, od dnia jej wejścia w życie, czyli od 24 czerwca 2020 r., każdy będzie mógł pobierać dane dotyczące osnów szczegółowych bezpłatnie, w ramach zgłoszenia pracy geodezyjnej.