Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r. dla których upłynął przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych.

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2021-08-04 13:58

Ostatnia modyfikacja: 2021-08-04 13:59

Uprzejmie informujemy Wykonawców prac geodezyjnych, że w dniach od 15 do 30 września 2021r. nastąpi zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął wskazany w zgłoszeniu przewidywany termin wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o Zmianie Ustawy – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i Innych Ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 782) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych wszczętych i niezakończonych przed 31 lipca 2020r. odbywa się na zasadach dotychczasowych.

Zgodnie z art.48 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz.2052 ze zm.) [..kto wbrew przepisom art. 12a nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,  (…) podlega karze grzywny].

Z rejestru prac geodezyjnych prowadzonego przez Starostę Poznańskiego wynika, że dla większości prac zgłoszonych przed 31 lipca 2020r. upłynął przewidywany termin ich wykonania.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji należy ten fakt zgłosić do dnia 15 września 2021r. w Zespole Zgłoszeń Prac Geodezyjnych i Kartograficznych.

Brak informacji zwrotnej do dnia 15 września 2021r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienie od wykonania prac.

W przedmiotowej sprawie wypowiedział się Główny Geodeta Kraju w piśmie nr NG-NiK.053.105.2021.WS z dnia 20 kwietnia 2021r. skierowanym do Starosty Wolsztyńskiego.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich Wykonawców prac geodezyjnych do korzystania z formy elektronicznej przy przekazywaniu wyników zrealizowanych prac geodezyjnych, ponieważ już wkrótce (od dnia 1 stycznia 2022r.) tylko ona będzie dopuszczalna.