Treść oświadczenia Wykonawcy prac geodezyjnych na dokumentach i materiałach przeznaczonych dla podmiotów, na rzecz których wykonywane są te dokumenty i materiały

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-08-04 12:48

Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.):
Wykonawca prac geodezyjnych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, wykonanych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Przedmiotowe oświadczenie można składać wyłącznie na tych dokumentach, które powstały w wyniku prac, których celem jest:
  1. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
  2. sporządzenie mapy do celów projektowych.
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Treść oświadczenia, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę wystawienia protokołu (zawierającego informację o pozytywnym wyniku weryfikacji).
Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, której wzór stanowi załącznik numer 5 do rozporządzenia Ministra administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183), która:
  1. dla dokumentów w postaci nieelektronicznej przyjmuje postać:
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
2.    dla dokumentów w postaci elektronicznej przyjmuje postać (schemat xml):
<?xmlversion=”1.0″encoding=”UTF-8″?>
<schemaxmlns=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”
targetNamespace=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema”elementFormDefault=”qualified”
attributeFormDefault=”unqualified”version=”1.0″>
<elementname=”DokumentGeodezyjnychPomiarowSytWys”>
<complexType>
<sequence>
<elementname=”organ”type=”string”/>
<elementname=”identyfikatorOperatuTechnicznego”type=”string”/>
<elementname=”dataWpisaniaOpTechDoEwidencji”type=”date”/>
<elementname=”imie”type=”string”/>
<elementname=”nazwisko”type=”string”/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
Klauzula urzędowa i oświadczenie Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji są równoważne i powinny być stosowane zamiennie.