Zgłaszanie prac geodezyjnych

  Dla wszystkich zgłoszeń  prac geodezyjnych – formularz ZG-1 i dla wszystkich uzupełnień zgłoszeń prac geodezyjnych – formularz ZG-3 wchodzące w skład załącznika numer 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie  wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020.1316).

  Formularz do pobrania: ZG-1 (zgłoszenie prac geodezyjnych) – pdf [228 kB]
  Formularz do pobrania: ZG-3 (zgłoszenie prac geodezyjnych – uzupełnienie) – pdf [120 kB]

  Załączniki do wniosku:

  załączniki graficzne określające zasięg pracy geodezyjnej, jeśli opis stanowi formę zbyt mało precyzyjną dla określenia zasięgu pracy

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, II piętro, pok. 216

  Tradycyjnie:

  Do 10 dni roboczych na uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii za opłatą. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

  Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.

  Poprzez usługę i.KERG:

  Materiały w postaci elektronicznej są przygotowywane automatycznie, w terminie od 1 h do 1 dnia roboczego (w zależności od liczby zgłoszonych prac) . Materiały nieprzetworzone do postaci elektronicznej oraz materiały uzgodnione do udostępnienia w postaci analogowej przygotowuje pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  Tradycyjnie:

  Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Nie pobiera się opłaty za udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace.

  Sposób płatności:

  1. Na konto bankowe wskazane w kosztorysie, po otrzymaniu kosztorysu. W tytule należy wpisać identyfikator pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej.

  2. W kasie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, I piętro – hala obsługi klienta)

  Poprzez usługę i.KERG:

  Wysokość opłat określa się na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Sposób płatności:

  1. Posiadacze kart płatniczych Visa i MasterCard oraz posiadacze kont bankowych w wybranych bankach bezpo

   1. średnio poprzez usługę płatności elektronicznych PayU S.A.:
    https://www.payu.pl/nasi-partnerzy/
    https://ww.payu.pl/pliki-do-pobrania/

   2. Na konto bankowe wskazane w kosztorysie, po otrzymaniu kosztorysu. W tytule należy wpisać identyfikator pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej

   3. W kasie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, I piętro – hala obsługi klienta)

  Wydział Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego/Zespół Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych

  Co do zakresu udostępnianych materiałów zasobu – w przypadku sporu decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

  Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

  W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

  Co do wysokości należnej opłaty za udostępnienie materiałów zasobu – w przypadku sporu decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

  W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

  Tradycyjnie:

  Odbiór dokumentów w postaci analogowej osobisty w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, I piętro, hala).

  Odbiór dokumentów w postaci elektronicznej:

  1. jeśli dokumenty zawierają dane osobowe: wyłącznie na wskazaną przez Wykonawcę skrzynkę epuap lub odbiór osobisty,

  2. jeśli dokumenty nie zawierają danych osobowych: na wskazaną przez Wykonawcę skrzynkę epuap lub na wskazany przez Wykonawcę e-mail lub odbiór osobisty.

  Poprzez usługę i.KERG:

  Opiekunowie e-usługi i.KERG:

  1. Sprawy informatyczne: Robert Rybarczyk (tel.:61-8410-731, e-mail: )

  2. Sprawy merytoryczne: Martyna Nyczka (tel.: 61-8410-622, e-mail: )

  Brak możliwości złożenia zgłoszenia uzupełniającego dla prac zarejestrowanych w rejestrze zgłoszeń prac geodezyjnych

  przed rozpoczęciem korzystania z e-usługi i.KERG. Po ręcznej rejestracji takiego zgłoszenia przez pracownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, następne czynności są dostępne poprzez e-usługę i.KERG.

  Odbiór dokumentów analogowych osobisty w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, I piętro, hala).

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Poprzez usługę i.KERG:

  Materiały w postaci elektronicznej są przygotowywane automatycznie, w terminie od 1 h do 1 dnia roboczego (w zależności od liczby zgłoszonych prac) . Materiały nieprzetworzone do postaci elektronicznej oraz materiały uzgodnione do udostępnienia w postaci analogowej przygotowuje pracownik PODGiK.

  Poprzez usługę i.KERG:

  Materiały w postaci elektronicznej są przygotowywane automatycznie, w terminie od 1 h do 1 dnia roboczego (w zależności od liczby zgłoszonych prac) . Materiały nieprzetworzone do postaci elektronicznej oraz materiały uzgodnione do udostępnienia w postaci analogowej przygotowuje pracownik PODGiK.

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, II piętro, pok. 216

  Do 10 dni roboczych na uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii za opłatą. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.