Zawiadamianie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

  Dla wszystkich zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – wzór stanowiący załącznik numer 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020.1316).

  Formularze do pobrania:
  Zawiadomienie – pdf [257 kB]

   Załączniki do zawiadomienia:

  1. Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego właściwych baz danych (baza robocza)
   oraz
  2. Dokumenty wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 [ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne] lub ich uwierzytelnione kopie (operat techniczny).

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, I piętro, pok. 121

  Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące.

  Brak.

  Wydział Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego/Zespół Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych

  Co do przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – w przypadku odmowy decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Baza robocza może zostać dostarczona:

  Przy użyciu e-usługi i.KERG

  1. Plik wymiany gml – po wejściu do szczegółów właściwej pracy geodezyjnej, w Komentarzach i załącznikach ikona dokumentu w polu Załącznik,
  2. Plik natywny giv – po wejściu do szczegółów właściwej pracy geodezyjnej, w Metryce pracy ikona dokumentu w polu Plik wymiany.

  Poza usługą i.KERG

  • Na adres bazy.robocze@podgik.powiat.poznan.pl.
  • W przypadku plików, których wielkość przekracza pojemność skrzynki e-mail, na ftp Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorami mapy numerycznej:

  Marek Stawarz (tel.: 61-8410-731,

  e-mail: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl

  Robert Rybarczyk (tel.: 61-8410-731,

  e-mail: robert.rybarczyk@podgik.powiat.poznan.pl)

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Nie dotyczy.

  Nie ma możliwości do czasu wdrożenia operatu technicznego w postaci elektronicznej.

  Nie ma możliwości do czasu wdrożenia operatu technicznego w postaci elektronicznej.

  Nie ma możliwości do czasu wdrożenia operatu technicznego w postaci elektronicznej.

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, I piętro, pok. 121