Założenie konta w aplikacji i.Projektant

  Wniosek o umożliwienie składania wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu drogą internetową, za pośrednictwem udostępnionej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu e-usługi i.Projektant

  Formularze do pobrania:
  wniosek o umożliwienie składania wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu za pośrednictwem e-usługi i.Projektant

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, II piętro, pok. 216

  Brak

  Wydział Koordynacji Projektów

  Po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła do e-usługi, projektant/inwestor składa wniosek bezpośrednio w e-usłudze i.Projektant.

  Adres serwisu: https://iprojektant.podgik.poznan.pl

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781 ze zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Załóż konto

  Pocztą elektroniczną na adres kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPOsrodek – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, II piętro, pok. 216