Założenie konta w aplikacji i.KERG

  Wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową, za pośrednictwem udostępnionej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu e-usługi i.KERG

  Formularze do pobrania:
  Wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych. – doc [740kB]

  Załączniki do wniosku:

  Kopie uprawnień zawodowych przy pierwszym składaniu wniosku oraz przy każdej zmianie kierownika roboty lub innych osób upoważnionych posiadających uprawnienia zawodowe.

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, II piętro, pok. 216

  Brak.

  Wydział Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

  Po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła do e-usługi, wykonawca dokonuje zgłoszenia bezpośrednio w e-usłudze i.KERG.

  Adres serwisu: iKERG

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  i.KERG

  Pocztą elektroniczną na adres kancelaria PODGiKl – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2020.172 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPOsrodek – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2020.172 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, II piętro, pok. 216

  Termin realizacji: do 10 dni roboczych na uzgodnienie z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnienie ich kopii za opłatą. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

  Organ, który otrzymał zgłoszenie, może uzgodnić z wykonawcą inny termin udostępniania materiałów zasobu.