Założenie konta do aplikacji GEO-INFO i.Komornik

  • Złożenie wniosku o utworzenie konta.

  Wniosek o utworzenie konta w serwisie i.Komornik – pdf [111 kB]

  • Akceptacja regulaminu korzystania z serwisu i.Komornik.

  Regulamin korzystania z internetowego serwisu dla Komorników – pdf [2,0,MB]

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 118) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań,

  Wnioski w postaci elektronicznej:

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.

  Brak.

  Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespól Obsługi Wniosków

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie wydania dokumentów w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

  Po złożeniu wniosku wnioskodawca zostanie zarejestrowany w systemie, a wygenerowany login i hasło zostaną przesłane drogą mailową na adres podany na wniosku.

  Adres serwisu: https://ikomornik.podgik.poznan.pl

  W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji należy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: ikomornik@podgik.powiat.poznan.pl

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173)

  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2020.177 z późn. zm.)

  Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U.2020.1322)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Wnioski w postaci elektronicznej:
  Pocztą elektroniczną na adres:
  zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

  Wnioski w postaci elektronicznej:
  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres:
  /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 118) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań