Wydawanie zaświadczeń

  • Wniosek na piśmie bądź Formularz – wniosek o wydanie zaświadczenia lub Formularz – wniosek o wydanie zaświadczenia – gospodarstwo rolne wraz z informacją o przeznaczeniu zaświadczenia oraz ew. pełnomocnictwem
  • Wniosek do pobrania:

  form_zaświadczenie [667 kB]

  form_zaświadczenie_gospodartwo_rolne [736 kB]

  • Przykładowo wypełniony wniosek:

  form_zaświadczenie_przykładowo wypełniony [75,1 kB]

  form_zaświadczenie_gospodarstwo_rolne_przykładowo wypełniony [74,2 kB]

  • Dokument tożsamości do wglądu
  • Dowód zapłaty opłaty skarbowej lub podstawa prawna zwalniająca z tejże opłaty.

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

   • Bezpośrednio (II piętro, pok. 225, obowiązuje system kolejkowy) lub pocztą tradycyjną na adres:
   • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
    Jackowskiego 18,
    60-509 Poznań.

  Wnioski w postaci elektronicznej:

    • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  Zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku konieczności przeprowadzenia w niezbędnym zakresie, czynności wyjaśniających – wydanie zaświadczenia nastąpi w terminie określonym przepisami art. 35 k.p.a.

  Odbiór dokumentu: po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru lub przesłanie pocztą na adres wskazany we wniosku

  Za wydanie zaświadczenia na wniosek obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania numer 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w siedzibie PODGiK, a dowód zapłaty dołączyć do wniosku.

  Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2-3a. Od opłaty skarbowej zwolnione są ponadto podmioty określone w art. 7 przywołanej ustawy lub zwolnione z opłaty na podstawie odrębnych przepisów.

  Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od dnia jego wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

  Pełnomocnik wówczas dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Upoważnienie_-_wzor_do_pobrania – pdf [144 kB]

  Przy odbiorze dokumentów należy okazać dokument tożsamości.

  Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173).

  Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

  Wysokość opłaty za:

  •  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
  • poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

  Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe:

  • w kasie PODGiK na I piętrze
  • na stanowiskach obsługi klienta w pok. 225
  • konto bankowe UM Poznania

  Urząd Miasta Poznania,
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

   

  Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

  • Gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
  • gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa, przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

  Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

  Wydawanie zaświadczeń regulują przepisy art. 217-220 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.)

  Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  – urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

  – osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

  Stosownie do przepisu art. 218 § 1 k.p.a. w przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2 k.p.a. – tj. wówczas, gdy osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego – organ administracji obowiązany jest wydać zaświadczenie na podstawie prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

  Przed wydaniem zaświadczenia Organ może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające (art. 218 § 2 k.p.a.) które umożliwi pełne rozpoznanie wniosku strony.

  Zgodnie z art. 219 k.p.a. odmowa wydania zaświadczenia następuje

  w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

  -Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  -Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  -Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020.1546 z poźn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP).

  ul. Jackowskiego 18, II piętro, kancelaria pok. 216 lub pok.222, bądź przesłanie wniosku za pomocą poczty tradycyjnej.