Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

  form_wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji [667 kB]

  Przykładowo wypełniony form_wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji_przykładowo wypełniony [95.3 kB]

  + informacja o dok. które powinny być dołączone do wniosku (również pełnomocnictwa)

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 216, obowiązuje system kolejkowy) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań,

  Wnioski w postaci elektronicznej:

  • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Termin realizacji: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  1. złożenie wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w którym Wnioskodawca wskazuje wybranego przez siebie klasyfikatora gruntów z listy Starosty lub inną osobę. W przypadku wskazania innej osoby spoza listy Starosty, niezbędnym jest wystąpienie przez wskazaną osobę do Starosty o weryfikację uprawnień w celu uzyskania upoważnienia do sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji. Wniosek aby został rozpatrzony musi posiadać należyte uzasadnienie. W przypadku usunięcia lasu do wniosku należy załączyć decyzję zezwalająca na zmianę użytku leśnego na rolny wydaną w trybie art. 13 ustawy o lasach.
   W przypadku wprowadzenia lasu do wniosku należy załączyć: odpis aktualnego planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu, w którym powierzchnia gruntu objętego postępowaniem wpisana została jako grunt leśny lub opinię Organu odpowiedzialnego za nadzór nad gospodarką leśną potwierdzającą na podstawie wizji terenowej, że przedmiotowy grunt stanowi las w rozumieniu ustawy o lasach, w sytuacji gdy brak jest aktualnie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu,
  2. rozpatrzenie wniosku,
  3. zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego lub postanowienie
   o odmowie wszczęcia postępowania w uzasadnionych przypadkach,
  4. wydanie upoważnienia przez Starostę Poznańskiego dla wskazanego we wniosku klasyfikatora do sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji gruntów dla nieruchomości, w stosunku do której toczy się postępowanie administracyjne,
  5. zawiadomienie Starosty Poznańskiego o wykonaniu przedmiotowej pracy geodezyjnej,
  6. weryfikacja techniczna operatu klasyfikacyjnego oraz jego przyjęcie do zasobu,
  7. włączenie do akt postępowania dokumentacji wykonanej w ramach operatu klasyfikacyjnego (projekt ustalenia klasyfikacji, wykaz zmian danych ewidencyjnych, opisy odkrywek, protokół
   potwierdzający aktualność dotychczasowego oznaczenia bonitacyjnego klas gruntów, w sytuacji gdy w wyniku prac terenowych klasyfikator nie stwierdzi zmian oznaczenia bonitacyjnego klas gruntów),
  8. w przypadku uwag Organu prowadzącego postępowanie do projektu, wezwanie klasyfikatora do złożenia stosownych wyjaśnień lub poprawienia projektu,
  9. zawiadomienie właściciela o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu, ustalenia klasyfikacji,
  10. w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do projektu od właściciela, informacje o sposobie ich rozpatrzenia zawarte będą w decyzji,
  11. zawiadomienie właściciela o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
  12. zawiadomienie właściciela o konieczności uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
  13. wydanie decyzji administracyjnej,
  14. strona niezadowolona z wydanej decyzji może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
   i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego,
  15. jeżeli strona nie wniosła odwołania w terminie, o którym mowa powyżej następuje aktualizacja ewidencji gruntów i budynków na podstawie wykazu zmian danych ewidencyjnych dot. działki oraz aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

  Za wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości 10 zł, wpisując w tytule: „wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów”.

  Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania numer 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w siedzibie PODGiK, a dowód zapłaty należy dostarczyć organowi do akt sprawy po uprzednim zawiadomieniu.

  Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia operatu klasyfikacyjnego.

  Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

  Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia, w terminie 7 dni od dnia ich wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  LISTA KLASYFIKATORÓW AKTUALNIE UPOWAŻNIONYCH PRZEZ STAROSTĘ POZNAŃSKIEGO 2020

  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

  Pełnomocnik wówczas dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. [WZÓR DO POBRANIA]

  Przy odbiorze dokumentów należy okazać dokument tożsamości.

  Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173).

  Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

  Wysokość opłaty za:

  1.  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
  2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

  Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe:

  • w kasie PODGiK na I piętrze
  • na stanowiskach obsługi klienta w pok. 225
  • konto bankowe UM Poznania

  Urząd Miasta Poznania,
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa, przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

  Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020.1546 z poźn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Należy przesłać wniosek za pomocą platformy ePUAP.

  ul. Jackowskiego 18, II piętro, kancelaria pok. 216 lub pok.222, bądź przesłanie wniosku za pomocą poczty tradycyjnej.