Udostępnianie informacji publicznej

  Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 225, obowiązuje system kolejkowy) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań,

  Wnioski w postaci elektronicznej:

  • Pocztą elektroniczną na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Termin realizacji:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

  Zgodnie z art. 13 ust. 2  jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

  W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy podmiot, o którym mowa powyżej.
  W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

  Odpowiedni Wydział, w zależności od rodzaju informacji publicznej.

  Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia, w terminie 7 dni od dnia ich wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

  Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi (…).

  Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.),

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Wnioski w postaci elektronicznej:
  Pocztą elektroniczną na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

  Wnioski w postaci elektronicznej:
  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18,pok. 216.