Udostępnianie danych do realizacji zadań publicznych

  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U.2018.29).

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 225, obowiązuje system kolejkowy) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań,

  Wnioski w postaci elektronicznej:

  • Pocztą elektroniczną na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udostępnienie. W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

  Sposób udostępnienia:

  • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
  • z wykorzystaniem serwera FTP,

  z wykorzystaniem sieciowych usług udostępniania.

  Brak.

  Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków, Zespół Obsługi Wniosków

  W postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

  Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

  Format udostępnienia: GML

  Art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.2019.700 z późn. zm.),

  Art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2018.1472  z późn. zm.)

  Art. 7d pkt 1, art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 10 i ust. 1b oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z późn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Wnioski w postaci elektronicznej:
  Pocztą elektroniczną na adres:
  zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

  Wnioski w postaci elektronicznej:
  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres:
  /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 225, obowiązuje system kolejkowy) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań