Połączenie działek ewidencyjnych

  • Indywidualny wniosek właściciela o połączenie działek ewidencyjnych (pismo lub formularz pobrany ze strony) wraz z geodezyjnym operatem połączenia działek ewidencyjnych, sporządzonym przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, zawierającym m.in. odpis księgi wieczystej, wykaz zmian danych ewidencyjnych, a w przypadku osób prawnych również aktualny odpis z KRS.

  Wnioski w postaci analogowej (opatrzone własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy):

  • Bezpośrednio (II piętro, pok. 216, obowiązuje system kolejkowy) lub pocztą tradycyjną na adres:

  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  ul. Jackowskiego 18,
  60-509 Poznań

  Wnioski w postaci elektronicznej:

  • Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPEwidencja – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Termin realizacji: Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Połączenie działek jest przeprowadzane na wniosek i koszt właściciela/wieczystego użytkownika nieruchomości.

  Aktualizacja ewidencji gruntów dotycząca połączenia działek ewidencyjnych następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.).

  Odmowa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie połączenia działek następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.).

  Za wydanie decyzji administracyjnej obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 10 zł. W przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej w sprawy połączenia działek, przed wydaniem decyzji Organ zawiadamia Wnioskodawcę o obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

  Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania numer 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w siedzibie PODGiK.

  Wydział EGiB, Zespół Aktualizacji EGiB bądź Wydział Orzecznictwa Administracyjnego

  Stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia na wydane w toku postępowania postanowienia, w terminie 7 dni od dnia ich wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

  Pełnomocnik wówczas dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Upoważnienie_wzór pobrania – pdf [143 kB]

  Przy odbiorze dokumentów należy okazać dokument tożsamości.

  Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173).

  Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

  Wysokość opłaty za:

  1.  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
  2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

  Opłatę skarbową uiszcza się na konto bankowe:

  • w kasie PODGiK na I piętrze
  • na stanowiskach obsługi klienta w pok. 225
  • konto bankowe UM Poznania

  Urząd Miasta Poznania,
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

  1. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
  2. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub innym podmiotom wynikającym z przepisów prawa, przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

  Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2020.1546 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019. 393)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP).

  ul. Jackowskiego 18, II piętro, kancelaria pok. 216 lub pok.222, bądź przesłanie wniosku za pomocą poczty tradycyjnej.