Narada koordynacyjna

  Uczestnicy narad koordynacyjnych:

  1. wnioskodawcy,
  2. podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu,
  3. wójtowie/burmistrzowie miast i gmin powiatu poznańskiego,
  4. inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narad koordynacyjnych.

  Uczestnik narady koordynacyjnej może działać przez pełnomocnika.
  Treść upoważnienia do dokonywania wiążących uzgodnień w zakresie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wyrażania wiążących stanowisk w protokołach z narad koordynacyjnych zawiera załącznik numer 1 do Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  Formularze do pobrania:upoważnienie

  Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

  Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu analogowego wraz z jego odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, I piętro pok. 117A

  Generalnie w  każdy poniedziałek i piątek stanowiący dzień roboczy. Dla każdego wniosku według indywidualnego wskazania w zawiadomieniu o ustaleniu terminu narady koordynacyjnej/dodatkowej narady koordynacyjnej odrębnie.

  Opłata skarbowa:

  Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

  Wysokość opłaty za:

  1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
  2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

  Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

  1. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
  2. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  3. jeżeli mocodawcami są:
   3.1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   3.2.  jednostki budżetowe,
   3.3.  jednostki samorządu terytorialnego,
   3.4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   3.5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
  4. przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

  Sposób płatności (dotyczy wyłącznie opłaty skarbowej):

  1. Na konto bankowe:
   Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
   Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
   ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
   94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  2. Przy pomocy terminalu płatniczego na stanowisku gdzie przyjmowane są wnioski.

  Wydział Koordynacji Projektów

  Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  Zawiadomienia o:

  1. o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2. o uzgodnieniach dokonanych na naradach koordynacyjnych w zakresie zmian w usytuowaniu  projektowanych sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 28ba ust. 2 ustawy z dnia 17 maja    1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  3. o terminie przeprowadzania dodatkowych narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28ba ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

  doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.

  Podmiot, który wyraził zgodę na doręczanie ww. zawiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może w każdym czasie zażądać doręczania przedmiotowych zawiadomień na piśmie.

  Formularze do pobrania: Zgoda na doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2019.1000 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781 ze zm.)

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938)

  Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  Regulamin organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  Dokumenty do pobrania:

  Zarządzenie nr 56/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 3 lipca 2019

  Wyniki narad koordynacyjnych i dodatkowych narad koordynacyjnych publikowane są tutaj.

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  E-usługa w trakcie przygotowania do wdrożenia

  E-usługa w trakcie przygotowania do wdrożenia

  Pocztą elektroniczną na adres kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPOsrodek – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, I piętro pok. 117A