Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  Elektronicznie: za pomocą aplikacji iProjektant

  Instrukcja składania wniosków za pomocą aplikacji iProjektant – ogloszenie_o_i_projektancie_instrukcjaogloszenie_o_i_projektancie_instrukcja

  Analogowo:

  Dla wszystkich wniosków o  skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, formularz wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, stanowiący załącznik numer 2 do Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  Dla wszystkich wniosków o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej, formularz wniosku o przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej, stanowiący załącznik numer 4 do Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

  Formularze do pobrania:

  Załączniki do wniosku:

  Zgodnie z § 10 Regulaminu

  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

  Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

  Pełnomocnictwo w postaci dokumentu elektronicznego winno być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  Na żądanie strony, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu analogowego wraz z jego odpisem, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, I piętro, pok. 124

  Terminy realizacji:

  1. Termin narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od wnioskodawcy planu sytuacyjnego z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. (W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków we wniosku w sposób kompletny, jednak nie dłużej niż do terminu wyznaczonego w wezwaniu o uzupełnienie braków we wniosku.).
  2. Termin doręczenia organowi dokumentacji projektowej skorygowanej o uzgodnione zmiany w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonane na naradzie koordynacyjnej – nie później niż 6 dni od dnia narady koordynacyjnej.
  3. Termin zawiadomienia podmiotów nieobecnych na naradzie koordynacyjnej (prawidłowo o niej zawiadomionych) o uzgodnieniach zmian w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonanych na naradzie koordynacyjnej  – nie później niż 7 dni od dnia narady koordynacyjnej.
  4. Termin wnoszenia zastrzeżeń do uzgodnionych zmian w sytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dokonanych na naradzie koordynacyjnej  – nie później niż 7 dni od dnia zawiadomienia o uzgodnieniach.

  Termin dodatkowej narady koordynacyjnej – nie później niż po upływie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie (W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, bieg terminu wyznaczenia dodatkowej narady koordynacyjnej przerywa się do czasu uzupełnienia braków we wniosku w sposób kompletny, jednak nie dłużej niż do terminu wyznaczonego w wezwaniu o uzupełnienie braków we wniosku.

  Odbiór protokołów z narad koordynacyjnych oraz oklauzulowanej dokumentacji projektowej:

  1. elektronicznie – na życzenie wnioskodawcy zgłoszone na adres zudp@podgik.powiat.poznan.pl

  2. osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, I piętro, pok. 124).

  Opłata skarbowa:

  Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w każdej sprawie z zakresu administracji publicznej.

   Wysokość opłaty za:

  1.  złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 PLN,
  2. poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonane przez organy administracji samorządowej – 5 PLN od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

   Zwolnienia od opłaty skarbowej są uwzględniane:

  1. gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, upoważniające do odbioru dokumentów zostały poświadczone notarialnie,
  2. gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
  3. jeżeli mocodawcami są:
   3.1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   3.2.  jednostki budżetowe,
   3.3.  jednostki samorządu terytorialnego,
   3.4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   3.5. osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
  4. przy poświadczeniu zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa zwolnionego od opłaty skarbowej.

  Sposób płatności (dotyczy wyłącznie opłaty skarbowej):

  1. Na konto bankowe:
   Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy
   Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
   ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
   94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  2. Przy pomocy terminalu płatniczego na stanowisku gdzie przyjmowane są wnioski.

  Opłaty za uzgodnienie usytuowania

  Opłatom podlega uzgodnienie usytuowania:

  1. projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  2. projektowanych przyłączy

  Wysokość opłat określa się na podstawie Lp. 6 tabeli 16 załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie dodatkowej narady koordynacyjnej w rozumieniu art. 28ba ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Sposób płatności:

  1. Przy pomocy aplikacji iProjektant (PayU)
  2. Na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty. W tytule należy wpisać numer wniosku.
  3. W kasie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (ul. Jackowskiego 18, I piętro – hala obsługi klienta).

  Wydział Koordynacji Projektów

  Co do wyników narady koordynacyjnej – brak.

  Co do wysokości należnej opłaty skarbowej – wniosek o zwrot opłaty lub nadpłaty skierowany do Prezydenta Miasta Poznania

  Co do wysokości należnej opłaty za uzgodnienie usytuowania – w przypadku sporu decyzja administracyjna, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

  W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

  Wniosek może złożyć projektant lub inwestor.

  Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  Zawiadomienia o:

  1. o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzania narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  2. o uzgodnieniach dokonanych na naradach koordynacyjnych w zakresie zmian w usytuowaniu  projektowanych sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 28ba ust. 2 ustawy z dnia 17 maja    1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  3. o terminie przeprowadzania dodatkowych narad koordynacyjnych w rozumieniu art. 28ba ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

  doręcza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020.344), jeżeli została wyrażona pisemna zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem adresu elektronicznego.
  Podmiot, który wyraził zgodę na doręczanie ww. zawiadomień za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może w każdym czasie zażądać doręczania przedmiotowych zawiadomień na piśmie.

  Formularze do pobrania: Zgoda na doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 z poźn. zm.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781 ze zm.)

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938)

  Zarządzenie Nr 56/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

  Dokumenty do pobrania:

  Zarządzenie nr 56/2019 STAROSTY POZNAŃSKIEGO

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  i.Projektant

  Załóż konto

  Pocztą elektroniczną na adres kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  Poprzez skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESPOsrodek – wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020.346 z późn. zm.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2019.162 z późn. zm.).

  60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, I piętro, pok. 124