Wniosek o ujawnienie samodzielnych lokali

  Wniosek ZL (do pobrania: pdf [86,3 kB] i xls [61,5 kB]), zaświadczenie o samodzielności lokali, rzuty lokali oraz ewentualnie pełnomocnictwo.

  Przykładowo wypełniony wniosek ZL – pdf [100 kB]

  ul. Jackowskiego 18, pok. 216

  w celu sprawdzenia kompletności przekazywanych dokumentów można wcześniej udać się na halę ewidencji II piętro, do stanowisk nr: 2, 3, 4, 7

  Termin realizacji:

  zgodnie z art. 23 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019.725 z poźn. zm.; zwana dalej p.g.i.k.) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

  Sposób realizacji:

  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków dotycząca ujawnienia samodzielnych lokali następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1h p.g.i.k. w oparciu o § 71 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019. 393) tj.: na wniosek właściwych podmiotów ewidencyjnych lub osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, na podstawie doręczonego zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, 1496 i 1506), i dokumentów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 5 i 6 tej ustawy.

  Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia samodzielnych lokali  następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy p.g.i.k.

  Brak.

  Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków: Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie aktualizacji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

  W przypadku występowania w imieniu właściciela/władającego nieruchomością pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania numer 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w kasie Starostwa – okienko, parter, a dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.

  Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Wniosek o poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu:
  Wniosek o poświadczenie zgodności – pdf [447 kB]

  Przykładowo wypełniony wniosek o poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu:
  Wniosek o poświadczenie zgodności_wzór – pdf [939  kB]

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019. 393)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  ul. Jackowskiego 18, pok. 216

  w celu sprawdzenia kompletności przekazywanych dokumentów można wcześniej udać się na II piętro, pokój 220, do stanowisk nr: 2, 3, 4, 7