Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

    Zgłoszenie ZD (do pobrania: pdf [75 kB] i xls [70 kB]) wraz z załącznikami (należy składać wyłącznie oryginały dokumentów albo ich kopie uwierzytelnione notarialnie lub kopie uwierzytelnione przez organ) oraz ewentualnie pełnomocnictwo.

    Przykładowo wypełnione Zgłoszenie ZD [227 kB]

    Podkreślenia wymaga fakt, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm., zwanej dalej pgk) od 31 lipca 2020 r.:

    • Nie jest wymagany wniosek zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego w celu aktualizacji informacji w ewidencji gruntów i budynków, na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
    • Nie ma podstaw prawnych do ujawniania umów dzierżaw w ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe umowy dzierżaw ujawnione przed 31 lipca 2020 r. nie zostaną usunięte z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

    ul. Jackowskiego 18,pok. 216

    Ze względu na Covid-19, preferowany sposób dostarczenia zgłoszenia to:

    • ePUAP : adres skrzynki /PODGiKPoznan/skrytka,
    • przesyłka pocztowa lub kurierska.

    Termin realizacji:

    Zgodnie z art. 23 ust 7 ustawy pgk, Starosta dokonuje aktualizacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

    Sposób realizacji:

    Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji m.in. na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy pgk. lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Aktualizacja następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 2 pgk.

    Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy pgk.

    Brak.

    Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków: Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków

    Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie aktualizacji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

    Właściciele/ użytkownicy wieczyści/ władający nieruchomością są obowiązani zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian,

    W przypadku występowania w imieniu właściciela/władającego nieruchomością pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.

    Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania numer 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w kasie PODGiK na 1 piętrze, a dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.

    Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

    Wniosek o poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu:
    Wniosek o poświadczenie zgodności – pdf [447 kB]

    Przykładowo wypełniony wniosek o poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu:
    Wniosek o poświadczenie zgodności_wzór – pdf [939 kB]

    Jednocześnie warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 pgk:

    1. Sądy przekazują właściwemu staroście:

    1) odpisy prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – odpisy orzeczeń sądu, w sprawach o:
    a) własność nieruchomości lub jej części, w szczególności dotyczących:

        • stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie,
        • nabycia praw do spadku,
        • działu spadku,
        • zniesienia współwłasności,
        • podziału majątku wspólnego,
        • potwierdzenia nabycia prawa własności w wyniku uwłaszczenia,

    b) wydanie nieruchomości lub jej części,
    c) rozgraniczenie nieruchomości;
    2) zawiadomienia o nowych wpisach w działach I II księgi wieczystej.

      1. Notariusze przekazują właściwemu staroście:

    1) odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;

    2) odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia oraz odpisy europejskich poświadczeń spadkowych.

      1. Organy administracji publicznej przekazują właściwemu staroście:

    1) odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o:

    a) nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością,
    b) podziale nieruchomości,
    c) scaleniu i podziale nieruchomości,
    d) scaleniu gruntów,
    e) wymianie gruntów,
    f) rozgraniczeniu nieruchomości,
    g) zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu,
    h) ustaleniu linii brzegu,
    j) pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej,
    k) rozbiórce budynku,
    l) zmianie sposobu użytkowania gruntu,

    2) odpisy zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;

    3) zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami.

    1. Wraz z odpisami decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. j-1, oraz odpisami zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przekazywane są uwierzytelnione kopie zatwierdzonych projektów zagospodarowania działki lub terenu.

     

    Zgodnie z art. 24 ust 2a pgk informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji:

    1) z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:
    a) przepisów prawa,
    b) dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4,
    c) materiałów zasobu,
    d) wykrycia błędnych informacji;

    2) na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

    2b.  Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje:

    1) w drodze czynności materialno-technicznej na podstawie:
    a) przepisów prawa,
    b) wpisów w księgach wieczystych,
    c) prawomocnych orzeczeń sądu, a w przypadkach dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego – orzeczeń sądu,
    d) ostatecznych decyzji administracyjnych,
    e) aktów notarialnych,
    ea) aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
    f) zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu,
    g) wpisów w innych rejestrach publicznych,
    h) dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2b.

    Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm., zwana pgk).

    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019. 393)

    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 z poźn. zm.)

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

    Jak możesz załatwić tę sprawę?

    ul. Jackowskiego 18, pok. 216

    w celu sprawdzenia kompletności przekazywanych dokumentów można wcześniej udać się na II piętro,pokój 220, do stanowisk nr:2, 3, 4, 7