Wniosek o aktualizację informacji w Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)

  Wniosek ZD (do pobrania: pdf i xls) wraz z załącznikami (należy składać wyłącznie oryginały dokumentów albo ich kopie uwierzytelnione notarialnie lub przez organ wydający) oraz ewentualnie pełnomocnictwo.

  Przykładowo wypełniony wniosek ZD

  ul. Jackowskiego 18,pok. 216

  w celu sprawdzenia kompletności przekazywanych dokumentów można wcześniej udać się na halę ewidencji II piętro, do stanowisk nr:2, 3, 4, 7

  Termin realizacji:

  zgodnie z art. 23 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019.725 z poźn. zm.; zwana dalej p.g.i.k.) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów.

  Sposób realizacji:

  Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji m.in. na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy p.g.i.k. lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Aktualizacja następuje w drodze czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 24 ust. 2b p.g.i.k.

  Odmowa aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 24 ust. 2c ustawy p.g.i.k.

  Brak.

  Wydział EGiB: Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o odmowie aktualizacji, w terminie 14 dni od dnia jej wydania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

  Właściciele/ użytkownicy wieczyści/ władający nieruchomością są obowiązani zgłaszać zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni od daty powstania zmian,

  W przypadku występowania w imieniu właściciela/władającego nieruchomością pełnomocnika, należy dołączyć oryginał lub urzędowy poświadczony odpis pełnomocnictwa.

  Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania numer 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 lub w kasie Starostwa – okienko, parter, a dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku.

  Zwolnione od opłaty skarbowej są pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

  Wniosek o poświadczenia zgodności odpisu, kopii lub wyciągu:
  Wniosek o poświadczenie.pdf

  Przykładowo wypełniony wniosek o poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu:
  Wniosek o poświadczenie.pdf

  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020.276 z poźn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019. 393)

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019.1000 z poźn. zm.)

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2020.256 z późn. zm.)

  Jak możesz załatwić tę sprawę?

  ul. Jackowskiego 18, pok. 216

  w celu sprawdzenia kompletności przekazywanych dokumentów można wcześniej udać się na II piętro,pokój 220, do stanowisk nr:2, 3, 4, 7