Rozpoczęcie biegu terminów nierozpoczętych oraz odwieszenie biegu terminów zawieszonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-05-20 13:41

Ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 13:20

Rozpoczęcie biegu terminów nierozpoczętych oraz odwieszenie biegu terminów zawieszonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875) uchylony został m.in. art. 15zzs ustawy z dnia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).

Jednocześnie zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. z 2020 r. poz. 875):

  1. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., których bieg się nie rozpoczął, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.,
  2. terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

Wobec powyższego od 25 maja 2020 r. wgląd do dokumentacji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 z późn. zm.) możliwy jest
w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań) na II piętrze, naprzeciwko pokoju nr 217 (sekretariat).

Jednocześnie z uwagi na obowiązujący nadal stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, wgląd ten będzie możliwy po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w urzędzie (dzień i godzina) z pracownikiem prowadzącym daną sprawę, lub osobą go zastępującą.

Ponadto, zgodnie z art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.),  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej:

1) może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego także w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły się swego prawa,

2) może zapewnić stronie udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy również za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Informacje dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych można uzyskać pod numerami telefonu: 61-8410-637, 61-8410-638, 61-8410-639, 61-8410-640 lub 61-8410-643.