Strona główna Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II

 

Powiat poznański przystąpił do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego – część II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Dzięki uzyskanym środkom możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji i aktualizacji bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz wdrożenie e-usług. Dostosowanie informacji w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia do obowiązujących przepisów pozwoli m.in.:

  1. zasilić krajową bazę geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i opublikować nasze dane w krajowym portalu danych przestrzennych geoportal.gov.pl,
  2. ułatwi inwestorom i projektantom składanie wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  3. ułatwi uczestnikom narad koordynacyjnych wyrażanie opinii w protokołach z narad koordynacyjnych,
  4. ułatwi wykonawcom prac geodezyjnych sporządzanie dokumentacji z wykonanych prac,
  5. ułatwi obywatelom i przedsiębiorcom dostęp do większej liczby danych.

Realizacja projektu, poprzez wdrożenie dedykowanych e-usług, skróci i uprości proces koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, co wprost znajdzie przełożenie w skróceniu szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Możliwość składania wniosków o koordynację sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu on-line oraz zwrotne otrzymywanie protokołów z narad koordynacyjnych w postaci elektronicznej będą miały bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa sanitarnego wnioskodawców i urzędników. Dla podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu oraz wójtów i burmistrzów miast i gmin powiatu poznańskiego wdrożone rozwiązania przyniosą możliwość uczestniczenia w naradach koordynacyjnych on-line, bez konieczności składania wizyt w urzędzie, co oprócz oszczędności będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa sanitarnego również i tej grupy naszych klientów. Pośrednio korzyści odniosą inwestorzy poprzez skrócenie czasu gromadzenia dokumentacji niezbędnej w procesie inwestycyjnym.

Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zwiększenia efektywności pracy administracji publicznej oraz stanie się istotnym elementem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionu,  województwa i kraju.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu wynosi:
2 300 000,00 zł

Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi:
1 955 000,00 zł

Pozostała część pochodzi ze środków własnych.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na:

30 czerwca 2022 r.

Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: Studium_Wykonalnosci_Powiat_Poznanski.pdf

Projekt realizowany dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO na lata 2014-2020.

Dla kogo projekt jest kierowany?

Wykonawcy prac geodezyjnych

Komornicy sądowi

Rzeczoznawcy majątkowi

Obywatele i przedsiębiorcy

zestawienie znaków dla programów regionalnych

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego

Powiat poznański przystąpił do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki uzyskanym środkom możliwe będzie przeprowadzenie modernizacji i aktualizacji rejestrów publicznych powiatu, rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie e-usług. Ze zmodernizowanych zasobów geoinformatycznych już wkrótce korzystać będą mogli komornicy pozyskujący informacje o nieruchomościach z terenu powiatu poznańskiego, rzeczoznawcy majątkowi poszukujący danych z rejestru cen i wartości nieruchomości oraz wykonawcy prac geodezyjnych zgłaszający prace i przekazujący operat techniczny do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Digitalizacja dokumentów z rejestrów publicznych posłuży także obywatelom i przedsiębiorcom (osobom fizycznym i prawnym), zainteresowanym otrzymaniem danych z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

Realizacja projektu przyczyni się do ułatwienia codziennej pracy komorników, rzeczoznawców majątkowych oraz wykonawców prac geodezyjnych. Dzięki wprowadzeniu e-usług i cyfryzacji zasobów, dostępnych do tej pory głównie w postaci analogowej, docelowa grupa odbiorców projektu uzyska szybki dostęp do potrzebnych danych bez konieczności wizyty w urzędzie. Modernizacja zasobów pozwoli zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas potrzebny na dotarcie do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych. Korzyści z realizacji projektu odczują także mieszkańcy powiatu poznańskiego oraz lokalni przedsiębiorcy, którzy – bez potrzeby wizyty w urzędzie – będą mogli pozyskać dane i materiały z PZGIK oraz dokonać płatności elektronicznej.

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych ułatwi dostęp do zasobów geoinformacyjnych oraz wpłynie na poprawę jakości oraz stopnia wykorzystania danych przestrzennych w powiecie. Wprowadzenie e-usług zlikwiduje również bariery w dostępie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Realizacja projektu przyczyni się ponadto do zwiększenia efektywności pracy administracji publicznej oraz stanie się istotnym elementem w budowaniu społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionu i województwa.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:
6 258 379,70 zł

Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi:
5 319 622,74 zł

Pozostała część pochodzi ze środków własnych.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na:

29 czerwca 2018 r.

Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu: Studium_Wykonalnosci_Powiat_Poznanski.pdf

Projekt realizowany dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO na lata 2014-2020.

Dla kogo projekt jest kierowany?

Wykonawcy prac geodezyjnych

Komornicy sądowi

Rzeczoznawcy majątkowi

Obywatele i przedsiębiorcy