KOMUNIKAT Covid-19

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-06-04 07:38

Ostatnia modyfikacja: 2020-06-05 09:52

Od 4 czerwca br. do odwołania ustala się:

 1. uruchomiona zostaje kasa wyłącznie dla płatności bezgotówkowych – płatność terminalem płatniczym,
 2. składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8):
  • preferowany sposób poprzez:
   • poprzez e-usługę i.Wniosek,
   • skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
   • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-642), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
  • dodatkowo możliwe składanie wniosków również w kasie na pierwszym piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (kasjerka tylko przyjmie wniosek, nie udzieli wyjaśnień i informacji oraz nie ustali wysokości opłaty).
 3. odbiór wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8):
  • preferowany sposób drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
  • możliwy osobisty w pokoju 225 na II piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-642), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
  • w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, możliwy również drogą pocztową – na wyraźne życzenie Wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-642
 4. odbiór: protokołów z uzgodnień materiałów udostępnianych poza aplikacją i.KERG, materiałów udostępnianych w postaci analogowej do zgłoszeń prac geodezyjnych, usterkowanej dokumentacji, uwierzytelnionych dokumentów: osobisty w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00. Warunkiem odbioru udostępnianych materiałów i uwierzytelnionych dokumentów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie/uwierzytelnienie na konto PODGiK lub opłata bezpośrednio w kasie.
 5. odbiór odpisów protokołów z narad koordynacyjnych wraz z załącznikami:
  • preferowany drogą elektroniczną w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę przewodniczącą naradzie) drogą e-mailową po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: agnieszka.zawada-sikorska@podgik.powiat.poznan.pl
  • w wersji analogowej: osobisty przy dedykowanym stanowisku na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-627), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00.

Utrzymuje się w mocy dotychczasowe ustalenia, tj.

Obsługa wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8):

 1. możliwość dokonania opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa poprzez terminal płatniczy przy stanowiskach bezpośredniej obsługi.

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych:

 1. składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, zgłoszeń uzupełniających:
  • preferowany sposób poprzez aplikację i.KERG,
  • poprzez skrzynkę e-puap lub email na adres prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
 2. składanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z załącznikami, w tym również po usunięciu usterek:
  • preferowany sposób elektronicznie poprzez skrzynkę e-puap lub email na adres prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie każdego dokumentu elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
 3. odbiór Dokumentów Obliczenia Opłaty (w tym również za uwierzytelnienie):
  • preferowany sposób poprzez aplikację i.KERG,
  • na wyraźne życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych zgłoszone e-mailowo na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,
 4. elektroniczny protokół weryfikacji dokumentacji geodezyjnej jest dostępny:

4.1.poprzez aplikację i.KERG – dla zgłoszeń dokonywanych w tej aplikacji,

4.2.drogą e-mailową na wyraźne życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych zgłoszone e-mailowo na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621 – dla zgłoszeń prac geodezyjnych składanych poza aplikacją i.KERG,

4.3.dla Wykonawców prac geodezyjnych możliwość omówienia uwag umieszczonych w protokołach weryfikacji na dedykowanym stanowisku na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00.

 

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

 1. składanie wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne:
  • preferowany sposób poprzez aplikację i.Projektant,
  • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również przy dedykowanym stanowisku na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-627), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
 1. narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (według wcześniejszych ustaleń).

Pozostałe:

 1. pozostałe kontakty z pracownikami PODGiK (w tym w szczególności: udzielanie szczegółowych informacji i wyjaśnień) odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (e-puap, e-mail) lub telefoniczną, szczegółowy spis numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się na stronie: bip.podgik.poznan.pl.

Elementem niezbędnym dla poprawnego funkcjonowania zaproponowanego rozwiązania jest współpraca z Ochroną budynku realizowana poprzez:

 1. obowiązek doręczenia przez PODGiK listy umówionych klientów przed otwarciem budynku,
 2. wpuszczanie przez Ochronę na I i II piętro osób umówionych oraz w przypadku wolnych miejsc osób, które nie były umówione, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa mogą zostać obsłużone.

Zakładamy, że:

 1. na I piętrze:
  • jedno okienko kasowe będzie obsługiwało sprawy z zakresu płatności bezgotówkowych,
  • drugie okienko kasowe będzie obsługiwało sprawy z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych (odbierz, złóż)
  • jedno dodatkowe dedykowane stanowisko będzie obsługiwało sprawy z zakresu koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • drugie dodatkowe dedykowane stanowisko będzie obsługiwało omówienia uwag umieszczonych w protokołach weryfikacji.
 2. na II piętrze: dwa stanowiska będą obsługiwały wnioski o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK,
 3. jeden klient będzie obsługiwany w czasie nie dłuższym niż 15 minut, za wyjątkiem omówienia uwag umieszczonych w protokołach weryfikacji – tutaj 30 min.
 4. łącznie w kanale obsługi osobistej obsłużymy dziennie do 120 klientów.