Komunikat Covid-19

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-07-10 13:12

Od 13 lipca br. do odwołania ustala się:

 1. składanie wniosków o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK (wnioski z formularzy: EGiB, P i P1-P8):
  • preferowany sposób poprzez:
   • poprzez e-usługę i.Wniosek,
   • skrzynkę e-puap lub e-mail na adres zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
   • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów),
 2. odbiór dokumentów (w terminie 7 dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty):
  • preferowany sposób drogą elektroniczną dla wszystkich dokumentów w postaci elektronicznej,
  • osobiście w pokoju 225 na II piętrze bez wcześniejszego umówienia wizyty (czas oczekiwania na wejście do budynku jest uzależniony od liczby oczekujących klientów),
  • w przypadku braku możliwości odbioru osobistego, możliwy również drogą pocztową – na wyraźne życzenie Wnioskodawcy zgłoszone e-mailem na adres: zlecenia@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-642,
 3. do składania wniosków i odbioru wykonanych dokumentów obowiązuje jedna kolejka.
 4. termin realizacji może ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia.

Utrzymuje się w mocy dotychczasowe ustalenia, tj.

Obsługa kasy wyłącznie dla płatności bezgotówkowych – płatność terminalem płatniczym:

 1. opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa do spraw o wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK,
 2. opłata za wydanie wypisów i wyrysów, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej i innych materiałów PZGiK,
 3. opłata za udostępnianie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych,
 4. opłata za uwierzytelnianie dokumentów wykonanych w ramach prac geodezyjnych
 5. opłata za koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych:

 1. składanie zgłoszeń prac geodezyjnych, zgłoszeń uzupełniających:
  • preferowany sposób poprzez aplikację i.KERG,
  • poprzez skrzynkę e-puap lub email na adres prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie wniosku profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
 2. składanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z załącznikami, w tym również po usunięciu usterek:
  • preferowany sposób elektronicznie poprzez skrzynkę e-puap lub email na adres prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl (wymagane jest podpisanie każdego dokumentu elektronicznym podpisem kwalifikowanym),
  • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
 3. odbiór Dokumentów Obliczenia Opłaty (w tym również za uwierzytelnienie):
  • preferowany sposób poprzez aplikację i.KERG,
  • na wyraźne życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych zgłoszone e-mailowo na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621,
 4. odbiór: protokołów z uzgodnień materiałów udostępnianych poza aplikacją i.KERG, materiałów udostępnianych w postaci analogowej do zgłoszeń prac geodezyjnych, usterkowanej dokumentacji, uwierzytelnionych dokumentów: osobisty w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00. Warunkiem odbioru udostępnianych materiałów i uwierzytelnionych dokumentów jest potwierdzenie wpływu środków za ich udostępnienie/uwierzytelnienie na konto PODGiK lub opłata bezpośrednio w kasie,
 5. elektroniczny protokół weryfikacji dokumentacji geodezyjnej jest dostępny:

5.1.poprzez aplikację i.KERG – dla zgłoszeń dokonywanych w tej aplikacji,

5.2.drogą e-mailową na wyraźne życzenie Wykonawcy prac geodezyjnych zgłoszone e-mailowo na adres: prace.geodezyjne@podgik.powiat.poznan.pl lub telefonicznie 61-8410-621 – dla zgłoszeń prac geodezyjnych składanych poza aplikacją i.KERG,

 1. dla Wykonawców prac geodezyjnych możliwość omówienia uwag umieszczonych w protokołach weryfikacji na dedykowanym stanowisku na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-625), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00.

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

 1. składanie wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne:
  • preferowany sposób poprzez aplikację i.Projektant,
  • przesyłką pocztową lub kurierską,
  • możliwe również przy dedykowanym stanowisku na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-627), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00,
 1. odbiór odpisów protokołów z narad koordynacyjnych wraz z załącznikami:
 • preferowany drogą elektroniczną w wersji elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę przewodniczącą naradzie) drogą e-mailową po wcześniejszym zgłoszeniu na adres:
  agnieszka.zawada-sikorska@podgik.powiat.poznan.pl
 • w wersji analogowej: osobisty przy dedykowanym stanowisku na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel.: 61-8410-627), telefon będzie czynny: w poniedziałki pomiędzy 9:00-11:00, w pozostałe dni tygodnia pomiędzy 8:00 a 10:00.
 1. narady koordynacyjne odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (według wcześniejszych ustaleń).

Pozostałe:

 1. pozostałe kontakty z pracownikami PODGiK (w tym w szczególności: udzielanie szczegółowych informacji i wyjaśnień) odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną (e-puap, e-mail) lub telefoniczną, szczegółowy spis numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się na stronie: bip.podgik.poznan.pl.