Dla Geodety 2020r.

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-01-10 10:53

Ostatnia modyfikacja: 2020-03-03 14:41

Użytek Tp w wykazach zmian danych ewidencyjnych – przygotowywanych do decyzji ZRiD.

Z uwagi na to, iż sposób użytkowania Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych), zgodnie z art. 24 ust. 2a pkt 1 lit.b, oraz ust.2b pkt 1 lit. a i lit. d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276) w związku z pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (t.j. Dz.U.2019.393 ze zm.) ujawniany jest w bazie danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych i przepisów prawa, nie należy w dokumentacji geodezyjnej (wykazach zmian danych ewidencyjnych) ujawniać użytku Tp. Organ z urzędu ujawni użytek Tp.

===========================================================================================================================

Zmiana identyfikatora robót geodezyjnych

W związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wdrożeniem systemu obiegu dokumentów „Finn” od 1 stycznia 2020r. zmienił się identyfikator robót geodezyjnych.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na identyfikator zgłoszenia roboty geodezyjnej. Wszystkie dokumenty oraz pliki z bazą danych przekazywane do PODGIK należy nazywać zgodnie z tym identyfikatorem. Również atrybuty w roboczej bazie danych powinny mieć treść zgodną z identyfikatorem zgłoszenia roboty geodezyjnej.

np. GKG.GZZ.4071.157.2020

===========================================================================================================================