Wiadomości z 2017 roku i wcześniejsze

Autor: Administrator

Opublikowano: 2019-12-05 10:55

Ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 11:42

Czasowe wyłączenie e-usług
W związku ze zmianą stawek podstawowych opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikającą z art. 40j ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101) oraz obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P.2017.984), wszystkie e-usługi, w tym i.kerg zostaną wyłączone 31 grudnia 2017 r. o godzinie 23:00.
Pełna funkcjonalność e-usług zostanie przywrócona 2 stycznia 2018 r. najpóźniej do godziny 12:00.
===========================================================================================================================
Konsultacje 14 grudnia 2017 r. 
W dniu 14 grudnia 2017 r. (czwartek) w godz. 12.00-15:00, w sali sesyjnej 315, odbędą się konsultacje dotyczące tworzenia bazy roboczej w programie DELTA. Ilość miejsc jest ograniczona (25 osób), zapisy na spotkanie u p. Marka Stawarza lub u p. Urszuli Powroźnik. Proszę przynieść swój laptop z zainstalowanym programem Delta.
===========================================================================================================================
Kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami Zespołu Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
W związku z koniecznością skrócenia czasu weryfikacji baz roboczych załączanych do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami Zespołu aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków będzie dostępny codziennie w godzinach od 12.00 – 14.00.
===========================================================================================================================
Dopuszczalne wartości dla celów lub zakładanych wyników prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom
 W pkt 9 formularza zgłoszenia pracy geodezyjnej Wykonawca pracy geodezyjnej umieszcza informację dotyczącą celu lub zakładanego wyniku zgłaszanych prac geodezyjnych. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2016.1629 z późn. zm.) oraz katalogu obiektów z załącznika numer 1 (Specyfikacja pojęciowego modelu danych systemu PZGiK) do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183) celami lub zakładanymi wynikami prac geodezyjnych zgłaszanych właściwym miejscowo starostom mogą być jedynie:

 1. założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
 2. modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
 3. aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
 4. utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 5. aktualizacja bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
 6. utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500)
 7. aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT 500)
 8. utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
 9. aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
 1. mapa z projektem podziału nieruchomości
 2. mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
 3. projekt scalenia gruntów
 4. projekt wymiany gruntów
 5. inna mapa do celów prawnych
 6. rozgraniczenie nieruchomości
 7. wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych
 8. mapa do celów projektowych
 9. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
 10. tyczenie obiektów budowlanych
 11. inny cel

===========================================================================================================================
Zbiór danych bazy danych EGiB (9.1), a zbiór danych bazy danych EGiB dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali (9.3)
 Dane właścicieli/wieczystych użytkowników nieruchomości są dostępne wyłącznie przy wyborze materiału „Zbiór danych bazy danych EGiB (pełny zbiór – dane podmiotowe i przedmiotowe)” – w cenniku 9.1. Przy wyborze materiału „„Zbiór danych bazy danych EGiB – dotyczących działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali” – w cenniku 9.3, z danych podmiotowych dostępny jest wyłącznie numer księgi wieczystej.
Podstawa prawna: § 10, §60,  § 63 ust. 1, §70 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1629 z późn. zm.)

Uwaga: Format SWDE nie przenosi wszystkich informacji o budynkach (m.in. o KŚT, PKOB i Funkcji), nawet jeśli są one ujawnione w EGiB.
===========================================================================================================================
Zwiększenie liczby inspektorów
 W związku ze zmianami organizacyjnymi zwiększona została liczba inspektorów weryfikujący dokumentację załączaną do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych. Inspektorzy  pracują według następującego przydziału:
 Ryszard Flitta (e-mail: ryszard.flitta.@podgik.powiat.poznan.pl)
Anna Juszkiewicz (e-mail: anna.juszkiewicz@podgik.powiat.poznan.pl)
Gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Swarzędz
Krzysztof Sobczak (e-mail:krzysztof.sobczak@podgik.powiat.poznan.pl)
Paweł Boruszewski (e-mail:pawel.boruszewski@podgik.powiat.poznan.pl)
Gminy: Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne
===========================================================================================================================
Kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami Zespołu Mapy Numerycznej
W związku z koniecznością skrócenia czasu weryfikacji baz roboczych załączanych do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych kontakt telefoniczny i bezpośredni z pracownikami Zespołu mapy numerycznej będzie dostępny codziennie w godzinach od 12.00 – 14.00.
===========================================================================================================================
Kontakt bezpośredni w sprawach związanych z aplikacją i-KERG
W związku z licznymi problemami zgłaszanymi przez Wykonawców prac geodezyjnych, mającymi związek z wykorzystywaniem aplikacji i-KERG, do kontaktu w przedmiotowej sprawie została wyznaczona Pani Martyna Nyczka.
Kontakt: martyna.nyczka@podgik.powiat.poznan.pl
W zgłoszeniu problemu należy podać numer Id zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz krótko opisać zaistniały problem. Do zgłoszenia można załączyć zrzuty ekranowe (PrintSc) ilustrujące zaistniały problem.
===========================================================================================================================
Zmiany w przydziale obowiązków związanych z przygotowaniem materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych
 W związku z reorganizacją pracy w Zespole Obsługi Zgłoszeń Prac Geodezyjnych, przydział obowiązków związanych z przygotowaniem materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych został zmieniony na zgodny z poniższą listą:
Barbara Grossmann – gmina Rokietnica, gmina Dopiewo
Krystyna Musiał – miasto i gmina Stęszew, miasto i gmina Pobiedziska, gmina Swarzędz
Dominika Nowak – miasto i gmina Kórnik,
Martyna Nyczka – gmina Tarnowo Podgórne, miasto Swarzędz
Magdalena Stefaniak – miasto i gmina Mosina, miasto i gmina Kostrzyn, miasto i gmina Buk
Małgorzata Struzik – miasto Luboń, miasto Puszczykowo, gmina Suchy Las, miasto i gmina Murowana Goślina
Gabriela Szalińska – gmina Komorniki, gmina Czerwonak, gmina Kleszczewo
===========================================================================================================================
Aktualizacja informacji o budynkach i użytkach przy mapie do celów projektowych
Aktualizacja operatu ewidencyjnego (w tym informacji o użytkach gruntowych i budynkach) następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi. W przypadku braku pełnego zbioru danych ewidencyjnych o budynku, do czasu ich uzupełnienia budynek może być ujawniony w ewidencji za pomocą niepełnego zbioru danych, zawierającego co najmniej:

 1. identyfikator budynku (wypełnia organ),
 2. status budynku,
 3. geometryczny opis konturu budynku (…),
 4. rodzaj budynku według KŚT,
 5. klasę budynku według PKOB,
 6. główną funkcje budynku.

Postępowanie z budynkami, dla których w bazie danych egib brak ww. atrybutów budynku lub w powyższym zakresie są niekompletne lub niezgodne ze stanem faktycznym:

 1. Jeśli zasięgiem opracowania objęta jest konkretna działka/kilka działek, Wykonawca sporządza co najmniej niepełny arkusz ewidencyjny dla każdego budynku znajdującego się na działce/działkach będących przedmiotem opracowania (nawet jeśli ich nie mierzy) oraz dla każdego budynku zlokalizowanego na działkach sąsiednich (znajdujących się w zasięgu opracowania), który obejmuje pomiarem.
 2. Jeśli zasięg opracowania dotyczy inwestycji liniowej, Wykonawca sporządza co najmniej niepełny arkusz ewidencyjny dla każdego budynku, który obejmuje pomiarem.
 3. Jeśli na jednej działce zlokalizowanych jest więcej niż jeden budynek oznaczenie budynków na mapie uzupełniającej musi pozwolić na bezsporną identyfikację właściwego budynku w arkuszu danych ewidencyjnych budynku.

Postępowanie z użytkami, jeśli konieczna jest zmiana użytku:

 1. Jeśli zasięgiem opracowania objęta jest konkretna działka/kilka działek, Wykonawca sporządza wykaz zmian danych ewidencyjnych dla działki/działek. Aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna na działkach sąsiednich (znajdujących się w zasięgu opracowania).
 2. Jeśli zasięg opracowania dotyczy inwestycji liniowej,  aktualizacja użytków gruntowych nie jest konieczna.
 3. Jeśli Wykonawca chce wykazać na mapie użytki inne niż te, które są ujawnione w egib, Wykonawca musi umieścić na mapie adnotację: „Kontur użytku gruntowego w działce nr ….. oznaczony symbolem …… nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

KST_PKOB_Funkcja – pdf
Arkusz_budynkowy_pelny – pdf
Arkusz_budynkowy_pelny – doc
Arkusz_budynkowy_niepelny-pdf
Arkusz_budynkowy_niepelny – doc
Przyklad_1
===========================================================================================================================
Zalecenia do prawidłowego wykonania baz roboczych
W związku z konwersją baz danych do obowiązujących przepisów Zespół Mapy Numerycznej przygotował zalecenia do prawidłowego wykonania baz roboczych w formacie giv.

Zalecenia:
pdf – do wydrukowania
===========================================================================================================================
Kontakt z pracownią GEO-INFO
W związku z koniecznością skrócenia czasu weryfikacji baz roboczych załączanych do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych w okresie od 12 do 30 września 2017 r. kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu mapy numerycznej będzie dostępny codziennie w godzinach od 12:00 – 14:00.
W poniedziałek 11.09.2017 pracownicy Zespołu mapy numerycznej nie będą osiągalni ze względu na całodzienne szkolenie.
===========================================================================================================================
Przydział obowiązków dla inspektorów weryfikacji
W związku ze zmianami organizacyjnymi, inspektorzy weryfikujący dokumentację załączaną do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych pracują według następującego przydziału:
 Kol. Ryszard Flitta (e-mail: ryszard.flitta.@podgik.powiat.poznan.pl) – gminy:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Mosina, Murowana Goślina, Puszczykowo, Swarzędz
Kol. Krzysztof Sobczak (e-mail: krzysztof.sobczak@podgik.powiat.poznan.pl) – gminy:
Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne
Kol. Paweł Boruszewski (e-mail: pawel.boruszewski@podgik.powiat.poznan.pl)
Tzw. mapy bez zmian dla wszystkich gmin
===========================================================================================================================
Zmiana terminu zmiany wersji kodowania w aplikacji Delta
W związku ze zmianą daty konwersji danych EGiB, GESUT, BDOT 500 i BDSOG do wersji zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych  załączane do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 17 maja 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z późn. zm.):
Dla zawiadomień składanych po raz pierwszy:

 1. do 7 sierpnia 2017 r. włącznie winny być składane w wersji GI Mapa 14_3_0,
 2. po 7 sierpnia 2017 r. winny być składane w wersji  GI Mapa 17_3.
 3. od 21 sierpnia 2017r. winny być składane w wersji GI Mapa 17_2_2_2015.

Dla zawiadomień składanych po raz drugi (po usunięciu braków i usterek):

 1. do 9 sierpnia 2017 r. włącznie winny być składane w wersji GI Mapa 14_3_0,
 2. po 9 sierpnia 2017 r. winny być składane w wersji  GI Mapa 17_3.
 3. od 21 sierpnia 2017r. winny być składane w wersji GI Mapa 17_2_2_2015

Liczy się data złożenia zawiadomienia, do którego załączona została kompletna dokumentacja, tj. baza robocza i operat techniczny. Podane daty są datami granicznymi.
===========================================================================================================================
Czasowe zawieszenie aktualizowania baz danych oraz map ewidencyjnych i map zasadniczych
W związku z konwersją baz danych:

 • ewidencji gruntów i budynków (część graficzna),
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
 • szczegółowych osnów geodezyjnych

do obowiązujących przepisów, w okresie od 11-21 sierpnia 2017 r. zawieszone zostanie aktualizowanie ww. baz danych oraz w konsekwencji map ewidencyjnych i map zasadniczych.
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.
===========================================================================================================================
Korzystanie z iKERG przy wnioskowaniu o wydanie danych w formacie giv
Aby otrzymać wyłącznie dane geometryczne w formacie giv wybierz opcję: 0.1.
Do czasu zintegrowania części opisowej i części geometrycznej bazy danych egib:

Aby otrzymać dane geometryczne w formacie giv i opisowe w formacie pdf do wskazanego zasięgu
wybierz opcje: 0.1 i 9.1 opcja: dane przedmiotowe i podmiotowe (!1 w załączonym zrzucie ekranowym).

Aby otrzymać dane geometryczne w formacie giv i opisowe w formacie pdf do wybranej działki
wybierz opcje: 0.1 i 9.3.1 opcja dla działek: działki ewidencyjne: dane opisowe (!2 w załączonym zrzucie ekranowym) i 9.3.1 opcja dla budynków: budynki: dane opisowe (!3 w załączonym zrzucie ekranowym).

Tylko po wybraniu opcji 0.1 system zwróci plik giv możliwy do aktualizowania w Delcie.
===========================================================================================================================
Czasowe ograniczenie możliwości zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych przez Internet
W dniu 24 lipca 2017 r. został wdrożony system służący ewidencjonowaniu wniosków wpływających do PODGiK. Nadal trwają prace nad włączeniem nowego systemu, który umożliwi zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych przez Internet. Od 25 lipca 2017 r. pracownik PODGiK będzie kontaktował się z wykonawcami prac geodezyjnych mailowo w celu przekazania danych dostępowych do nowego systemu.

Za utrudnienia przepraszamy!
===========================================================================================================================
Wyłączenie usługi zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych w serwisie iGeoMap
W związku z wdrożeniem projektu Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, usługa zgłaszania prac geodezyjnych w serwisie iGeoMap zostanie wyłączona 21 lipca 2017 r. o godz. 3:00.
===========================================================================================================================
Uzupełnienie danych identyfikujących osoby do serwisu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych iKERG
W związku z wdrożeniem usługi zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych w serwisie iKERG, konieczne jest podanie danych identyfikujących osoby, którym przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej powierzył samodzielne wykonanie czynności składających się na zgłaszane prace geodezyjne lub funkcję kierownika tych prac. Aby usługa mogła zostać uruchomiona, Wykonawca prac geodezyjnych winien dostarczyć do Ośrodka dane osób, o których mowa powyżej, tj. imię i nazwisko oraz numery i zakresy uprawnień, o ile wskazane osoby je posiadają.

Dla osób, które złożyły już wnioski – dane należy wysyłać na adres:
marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl

Dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosków – dane należy umieścić na wniosku.
===========================================================================================================================
Zmiana terminu zmiany wersji kodowania w aplikacji Delta
W związku ze zmianą daty konwersji danych EGiB, GESUT, BDOT 500 i BDSOG do wersji zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych  załączane do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 17 maja 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z późn. zm.):
Dla zawiadomień składanych po raz pierwszy:

 1. do 31 lipca 2017 r. włącznie winny być składane w wersji GI Mapa 14_3_0,
 2. po 31 lipca 2017 r. winny być składane w wersji  GI Mapa 17_2_2_2015.

Dla zawiadomień składanych po raz drugi (po usunięciu braków i usterek):

 1. do 2 sierpnia 2017 r. włącznie winny być składane w wersji GI Mapa 14_3_0,
 2. po 2 sierpnia 2017 r. winny być składane w wersji  GI Mapa 17_2_2_2015.

Liczy się data złożenia zawiadomienia, do którego załączona została kompletna dokumentacja, tj. baza robocza i operat techniczny. Podane daty są datami granicznymi.
===========================================================================================================================
iKERG – szkolenie dla Wykonawców prac geodezyjnych
W związku z uruchomieniem w dniu 24 lipca 2017 r. aplikacji iKERG umożliwiającej zgłaszanie prac geodezyjnych i prac kartograficznych drogą internetową, zapraszamy Wykonawców prac geodezyjnych na bezpłatne szkolenie z obsługi przedmiotowej aplikacji, w dniach 17 i 18 lipca 2017r., w godzinach 10:00-12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (III piętro).
===========================================================================================================================
Zmiana wersji kodowania w aplikacji Delta
W związku z konwersją baz danych EGiB, GESUT, BDOT 500 i BDSOG do wersji zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych  załączane do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 17 maja 2017 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j. z późn. zm.):

Dla zawiadomień składanych po raz pierwszy:

 1. do 17 lipca 2017 r. włącznie winny być składane w wersji GI Mapa 14_3_0,
 2. po 17 lipca 2017 r. winny być składane w wersji  GI Mapa 17_2_2_2015.

Dla zawiadomień składanych po raz drugi (po usunięciu braków i usterek):

 1. do 19 lipca 2017 r. włącznie winny być składane w wersji GI Mapa 14_3_0,
 2. po 19 lipca 2017 r. winny być składane w wersji  GI Mapa 17_2_2_2015.

Liczy się data złożenia zawiadomienia, do którego załączona została kompletna dokumentacja, tj. baza robocza i operat techniczny.

Dla prac geodezyjnych niezakończonych, zgłoszonych przed 24 lipca 2017 r., dla których plik wymiany został udostępniony w wersji GI Mapa 14_3_0, Wykonawca winien złożyć zgłoszenie uzupełniające o ponowne wydanie pliku wymiany danych w wersji GI Mapa 17_2_2_2015. W związku z konwersją baz danych ponowne wydanie plików wymiany nastąpi nieodpłatnie po 24 lipca 2017 r.
===========================================================================================================================
Czasowe zatrzymanie usługi zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych przez serwis iGeoMap
W związku z pracami modernizacyjnymi infrastruktury systemowej (wymiana serwerów) w dniu 30 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 zostanie zatrzymana usługa zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych przez serwis iGeoMap.

Usługa zostanie włączona niezwłocznie po zakończeniu prac modernizacyjnych, nie później niż 3 lipca 2017 r. w godzinach porannych.
===========================================================================================================================
Zmiana aplikacji do zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych drogą internetową
W związku z wdrożeniem projektu Opracowanie i wdrożenie e-usług oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej
w ramach projektu „CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTRÓW PUBLICZNYCH POWIATU POZNAŃSKIEGO” Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,
z dniem
21 lipca 2017 r. planowane jest zamknięcie dostępu do dotychczasowej aplikacji umożliwiającej zgłaszanie prac geodezyjnych
i prac kartograficznych drogą internetową iGeoMap.

Jednocześnie, z dniem 24 lipca 2017 r. planowane jest otwarcie dostępu do nowej aplikacji umożliwiającej zgłaszanie  prac geodezyjnych i prac kartograficznych drogą internetową iKerg.

W związku z powyższym, wykonawcy prac geodezyjnych i prac kartograficznych, którzy chcą zgłaszać swoje prace poprzez system i.KERG są obowiązani w terminie do 21 lipca 2017 r. złożyć wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych
i prac kartograficznych drogą internetową (formularz poniżej). Złożenie wniosku nie jest związane z żadnymi opłatami.

Dla podmiotów korzystających z dotychczasowego rozwiązania, niezłożenie wniosku we wskazanym terminie będzie skutkowało brakiem możliwości zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych drogą internetową. Dostęp zostanie ustanowiony po złożeniu właściwego wniosku.
Wnioski można składać:

 1. bezpośrednio w kancelarii PODGiK: Poznań, ul. Jackowskiego 18, pok. 118  w godzinach pracy urzędu,
 2. tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,
  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań,
 3. pocztą elektroniczną  na adres: kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579)),
 4. z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /PODGiKPoznan/ESPOsrodek (wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r.
  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579).

Wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych za pomocą aplikacji iKerg:
doc – do wypełnienia i wydrukowania
pdf – do wydrukowania
===========================================================================================================================
Błąd położenia punktu granicznego względem osnowy jako atrybut punktu granicznego
Zgodnie z katalogiem obiektów EGiB w Schemacie aplikacyjnym UML danych  EGiB, w załączniku numer 1a (Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków) do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.), atrybutem punktu granicznego jest m.in. błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy.

Ponadto, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572), przez błąd średni położenia punktu rozumie się pierwiastek z sumy kwadratów błędów średnich współrzędnych płaskich prostokątnych, przy założeniu normalnego rozkładu błędów położenia punktów o prawdopodobieństwie nie mniejszym niż 0,68.

Jednocześnie zgodnie z pkt 6 (Punkt graniczny) Katalogu obiektów EGiB w Schemacie aplikacyjnym UML danych  EGiB, w załączniku numer 1a (Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków) do cyt. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,  błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy może przyjmować wartości:

 1. 0,00 m – 0,10 m,
 2. 0,11 m – 0,30 m,
 3. 0,31 m – 0,60 m,
 4. 0,61 m – 1,50 m,
 5. 1,51 m – 3,00 m,
 6. Powyżej 3,00 m.

Zgodnie zaś z § 65 pkt 1 cyt. rozporządzenia w sprawie standardów, na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składa się m.in. zestawienie zawierające:

 1. współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
 2. współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
 3. odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa w lit. a i lit. b.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z § 61 ust. 1 cyt. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, numerycznego opisu granic jednostek ewidencyjnych, obrębów oraz działek ewidencyjnych dokonuje się za pomocą odpowiednich zbiorów punktów granicznych, których położenie względem osnowy geodezyjnej 1 klasy zostało określone na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych z błędami średnimi nieprzekraczającymi 0,30 m, w sposób zapewniający odwzorowanie położenia i kształtu tych obiektów przestrzennych oraz wzajemnego powiązania między nimi.
A zatem:
W dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej, w której przedmiotem opracowania są punkty graniczne, Wykonawca określa błąd średni położenia każdego punktu granicznego (mp).
Jeśli:

 1. w PZGiK wartość tego błędu przekracza 0,30 m względem osnowy pierwszej klasy,
 2. w PZGiK wartość tego błędu nie jest podana i brak jest możliwości obliczenia wielkości tego błędu na podstawie udostępnionej dokumentacji,

Wykonawca obligatoryjnie wykonuje nowy pomiar, przy zastosowaniu metod i sprzętu właściwych dla osiągnięcia wymaganej dokładności.
Przedmiotowe uwagi dotyczą prac związanych m.in. z:

 1. rozgraniczeniem,
 2. ustaleniem przebiegu granic w trybie §37-§ 39 cyt. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 3. przyjęciem granic,
 4. wyznaczeniem i utrwaleniem punktów granicznych,
 5. wznowieniem znaków granicznych,
 6. nowym pomiarem istniejących znaków granicznych.

Dla operatów złożonych do weryfikacji z dniem1.07.2017 r. brak wartości błędów średnich położenia punktów granicznych będzie stosownie odnotowywany w protokole weryfikacji jako usterka.

Do pobrania:
Wykaz zmian dotyczący punktu granicznego – pdf
Wykaz zmian dotyczący punktu granicznego – doc
Punkt graniczny atrybuty – pdf
Punkt graniczny atrybuty – doc
===========================================================================================================================
Numer protokołu z narady koordynacyjnej (dawny numer opinii ZUDP) na szkicach z inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu
W związku z podjęciem działań mających na celu umożliwienie udostępniania informacji o projektowanych sieciach uzbrojenia terenu do zgłoszeń prac geodezyjnych, tut. Ośrodek uprzejmie prosi Wykonawców inwentaryzacji powykonawczych sieci uzbrojenia terenu o umieszczanie na szkicach polowych numerów protokołów z narad koordynacyjnych (Nr NK) lub dawnych numerów opinii ZUDP (Nr ZUDP). Przedmiotowy numer pozwoli bez wątpliwości wybrać właściwy obiekt bazy danych GESUT i zmienić atrybut tego obiektu z „projektowany” lub „w budowie” na atrybut „istniejący”.
===========================================================================================================================
Zmiana adresu GEO-INFO Delta LT
Program GEO-INFO Delta LT, który służy skróceniu terminów przyjmowania operatów technicznych do PZGiK można pobrać nieodpłatnie pod nowym adresem:
http://poczta.podgik.poznan.pl/GIDeltaPoznan.zip
===========================================================================================================================
Aktualna wersja GEO-INFO Mapa
Aktualna wersja GEO-INFO Mapa to 15.3.8.0. Korzystając z Delty należy wybierać „Zestaw kodów GIMapa_14_3_0”
===========================================================================================================================
Stanowisko WINGiK w Poznaniu w sprawie klauzul na mapach do celów projektowych:
W odpowiedzi na pismo Projektanta, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu wypowiedział się w sprawie klauzul na mapie do celów projektowych. Stanowisko w tej sprawie znajduje się w poniższym załączniku:

Stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
===========================================================================================================================
Stanowisko GUGiK w sprawie wysokości opłaty za uwierzytelnienie pierwszego i kolejnych egzemplarzy dokumentów dla zamawiających
Na wniosek Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, Główny Geodeta Kraju wypowiedział się w sprawie wysokości opłaty za uwierzytelnienie pierwszego i następnych egzemplarzy dokumentów dla zamawiającego. Stanowisko w tej sprawie znajduje się pod adresem:

Stanowisko Głównego Geodety Kraju
===========================================================================================================================
Zmiany w obsłudze przygotowania materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych
W związku z trwającym okresem urlopowym, na bieżąco dokonywany jest przydział zgłoszeń geodezyjnych w zakresie przygotowania materiałów osobom pozostającym na stanowiskach pracy.
Szczegóły znajdują się w załączonym pliku. Przedmiotowy plik będzie podlegał aktualizacji co jeden lub co dwa dni robocze.

przydział zgłoszeń geodezyjnych
zastępstwa
===========================================================================================================================
Dopuszczalność zmiany współrzędnych punktów granicznych i aktualizacja informacji o budynkach 
Zgodnie z § 38 pkt 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r.poz. 542 ze zm.):
Przebieg granic działek ewidencyjnych wykazuje się w ewidencji [gruntów i budynków] na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących, lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572):

Geodezyjny pomiar sytuacyjny wykonuje się w sposób zapewniający określenie położenia punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż 0,10 m – w przypadku szczegółów terenowych I grupy.
Zgodnie z § 30 ust.1, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572):

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.

W przypadku niezachowania się osnowy pomiarowej, o której mowa w ust. 1, na skutek zniszczenia lub przemieszczenia jej punktów albo braku możliwości jej odtworzenia, geodezyjne pomiary sytuacyjne, mające na celu wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, wykonuje się w oparciu o:
1) opisy topograficzne tych punktów osnowy lub
2) współrzędne tych punktów granicznych po ich uprzednim zharmonizowaniu w drodze matematycznej transformacji z układem odniesienia określonym przez punkty poziomej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
Wznowione znaki graniczne lub wyznaczone punkty graniczne, po ich stabilizacji lub zamarkowaniu, podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną lub pomiarową osnowę sytuacyjną.
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572):

Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na co najmniej dwóch punktach poziomej osnowy geodezyjnej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 5 km od punktów będących przedmiotem pomiaru.
Zgodnie z § 65 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572):
Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składa się m.in. zestawienie zawierające:

 1. a) współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
 2. b) współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami opisowymi tych punktów,
 3. c) odchylenia liniowe obliczone na podstawie współrzędnych, o których mowa w lit. a i b.

Zgodnie z § 67 pkt 1, pkt 2, pkt 5, pkt 6 i pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572):
Przy tworzeniu roboczej bazy danych porównuje się wartości współrzędnych punktów granicznych ustalonych na podstawie pomiaru z wartościami współrzędnych tych samych punktów uzyskanych przez wykonawcę z PZGiK.
W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:
1) pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK;
2) pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia w trybie przepisów rozdziału 6 ustawy [Rozgraniczanie nieruchomości] lub przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy [rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r.poz. 542 ze zm.)].

Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza dopuszczalnych wartości określonych w ust. 6, w roboczej bazie danych ujawnia się dane pozyskane z PZGiK.
Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:
1) dla punktów stabilizowanych – 0,15 m;
2) dla punktów niestabilizowanych – 0,25 m.
Faktyczną wartość odchylenia liniowego (dl), (…), ustala się według wzoru:

dl=√ Δx2+ Δy2

w którym:
Δx = Xp – Xd a Δy = Yp – Yd
przy czym:
Xp i Yp – to współrzędne płaskie prostokątne uzyskane na podstawie pomiaru,
Xd i Yd – to współrzędne płaskie prostokątne pozyskane z PZGiK.
Przed pomiarem istniejących znaków granicznych Wykonawca: 

 1. Dokonuje analizy dokumentów podstawowych, w szczególności protokołów granicznych oraz szkiców stanowiących załączniki do tych protokołów.
 2. Ustala, czy znaki zostały umieszczone zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę datę wykonania podziału. (Znaki istniejące w terenie, co do których brak jest odpowiednich dokumentów (m.in. protokołów utrwalenia) uznaje się za wystawione fałszywie w rozumieniu art. 277 Kodeksu karnego i nie zmienia się dla nich atrybutu w zakresie sposobu stabilizacji w bazie danych).
 3. Dokonuje sprawdzenia, czy lokalizacja znaków w terenie odpowiada  materiałom podstawowym, biorąc pod uwagę nie tylko miary czołowe pojedynczej działki, lecz również lokalizację punktów granicznych przedmiotowej działki względem punktów granicznych działek sąsiednich.
 4. Wykonuje nowy pomiar.
 5. Jeżeli pomiar wykonywany jest z większą dokładnością – przyjmuje nowe współrzędne. Na odwrocie szkicu polowego wdrukowuje nowe współrzędne wraz z informacją „Pomiar wykonany z większą dokładnością”.
 6. Jeżeli pomiar wykonywany jest z taką samą dokładnością – obliczone z nowego pomiaru współrzędne zestawia ze współrzędnymi z PZGiK obliczając Δx, Δy i dl oraz dokonując oceny, które współrzędne należy w bazie zmienić, a które należy pozostawić. Porównanie wdrukowuje na odwrocie szkicu polowego, zaznaczając kolorem czerwonym punkty do zmiany.
 7. Jeżeli nie dokonuje nowego pomiaru, w sprawozdaniu technicznym wskazuje z jakiego opracowania (numer KERG) pochodzi informacja o pomiarze z wymaganą dokładnością.
 8. Wyniki analizy, zmiany i niezgodności opisuje w sprawozdaniu technicznym.

W ramach aktualizacji informacji o budynkach Wykonawca:

 1. Sporządza arkusz danych ewidencyjnych budynku w ramach operatu technicznego z tyczenia tego budynku.
 2. Aktualizuje istniejące informacje dotyczące budynków, ujawnionych w kartotece budynków w zakresie opracowania (z wyłączeniem mapy do celów projektowych pod inwestycje liniowe oraz inwentaryzacji urządzeń podziemnych).
 3. Wykorzystuje nowy formularz arkusza danych ewidencyjnych budynku, dostosowany do znowelizowanych przepisów.

===========================================================================================================================
Stanowisko GUGiK w sprawie informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki
Główny Geodeta Kraju porozumiał się z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowalnego w sprawie sposobu wykonywania art. 57 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami), tj. w sprawie informacji o zgodności usytuowania obektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, lub odstępstwach od tego projektu. Stanowisko w tej sprawie znajdziesz pod adresem: http://stanowiskoGUGiK

Skrócenie czasu weryfikacji
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawców prac geodezyjnych i prac kartograficznych, celem skrócenia terminów przyjmowania operatów technicznych do PZGiK, pod adresem  http://poczta.podgik.poznan.pl/GIDeltaPoznan.zip  została nieodpłatnie  udostępniona do pobrania GEO-INFO Delta LT.
Przedmiotowe narzędzie służy do przygotowania roboczej bazy danych obiektów przestrzennych w postaci pliku giv. Po wczytaniu roboczej bazy danych, udostępnionej z Ośrodka, możliwa jest modyfikacja max. 400 obiektów.
Przygotowanie bazy roboczej na zakończenie pracy (pliku giv) wymaga pobrania z Ośrodka bazy roboczej (pliku giv), co jest jednoznaczne z wybraniem w protokole z uzgodnień wydanych materiałów pozycji 9.1.

Plik wsadowy musi zawierać obiekty:
– nowe,
– zmodyfikowane,
– usunięte (nie skasowane!).
Modyfikować można tylko te obiekty, które są przedmiotem opracowania, poza działkami, punktami granicznymi i klasoużytkami, których modyfikacja pozostaje zastrzeżona dla Ośrodka.
Dla podmiotów prawidłowo wykonujących i przekazujących bazy robocze w postaci plików wsadowych giv planowane jest skrócenie czasu weryfikacji tych baz do 3 dni roboczych.

Za datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie map dla klienta z opracowań zawierających pliki wsadowe przyjmuje się datę złożenia operatu do weryfikacji i przesłania pliku wsadowego (giv) – dokumenty składane razem w tym samym dniu.
Za datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie map dla klienta z opracowań nie zawierających plików wsadowych przyjmuje się datę złożenia map dla klienta do uwierzytelnienia.
Aktualna wersja GEO-INFO Mapa to 14.3.6.0. Korzystając z Delty należy wybierać „Zestaw kodów GIMapa_14_3_0”
===========================================================================================================================

Uwaga!
Awaria internetowego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków. Serwis dostępny będzie od godzin porannych we wtorek tj. 27.10.2015r. Do tego czasu istnieje możliwość pobierania danych ewidencyjnych u pracowników Ośrodka (osoby obsługujące zgłoszenia prac geodezyjnych dla poszczególnych gmin oraz Pan Marek Stawarz).

===========================================================================================================================
Zmiany w dostępie do zgłaszania internetowego
W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, straciły moc umowy o zgłaszanie prac geodezyjnych drogą elektroniczną. W związku z powyższym, wykonawcy prac geodezyjnych i prac kartograficznych, którzy chcą zgłaszać swoje prace poprzez system iGeoMap są obowiązani w terminie do 15 listopada 2015 r. złożyć wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych drogą internetową (formularz poniżej). Złożenie wniosku nie jest związane z żadnymi opłatami.
Dla podmiotów już korzystających z dotychczasowego rozwiązania, niezłożenie wniosku we wskazanym terminie będzie skutkowało dezaktywacją dotychczasowego loginu i hasła. Dostęp zostanie aktywowany ponownie po złożeniu właściwego wniosku.

Wniosek o umożliwienie zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych drogą internetową:
doc – do wypełnienia i wydrukowania
pdf – do wydrukowania
===========================================================================================================================
Ogólne wytyczne do kompletowania operatów technicznych z prac geodezyjnych

Operat bez map dla klienta Wykonawca składa w Ośrodku w Pracowni mapy numerycznej u właściwej osoby, obsługującej daną gminę i równolegle dostarcza  pliki wsadowe (giv) i/lub tekstowe o nazwie tożsamej z numerem zgłoszonej pracy, rozszerzonej o nazwę obrębu. Preferowana droga mailowa.

Przykład: GKG.4141.00135.2014.Borówiec
(trzeci człon nazwy pliku koniecznie pięciocyfrowy).
Adresy mailowe pracowników Pracowni mapy numerycznej wraz ze wskazaniem obsługiwanej gminy znajdują się na stronie internetowej
Złożenie map dla klienta równocześnie z operatem jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
•    do operatu załączony jest plik wsadowy zawierający aktualizację baz danych: GESUT, BDOT 500, EGiB w zakresie budynków (granice i klasoużytki kartuje wyłącznie Ośrodek)
lub
•    opracowywana mapa nie zawiera zmian w zakresie baz danych EGiB, GESUT i BDOT 500.

Na odwrocie szkiców polowych Wykonawca umieszcza numery i współrzędne wszystkich punktów, które obejmuje dany szkic oraz numery i współrzędne punktów osnowy, na której oparty został pomiar.
Obowiązujący układ współrzędnych – 2000.

Przy pomiarze tachimetrycznym – Wykonawca na szkicu wrysowuje nawiązania wraz z numerami wykorzystanych punktów osnowy, przy pomiarze GPS – Wykonawca na szkicu umieszcza informację: „Pomiar RTK, punkty kontrolne nr:……………”.
W operacie obejmującym więcej niż jeden obręb, Wykonawca kompletuje operat do zgłoszonej pracy z zachowaniem następujących zasad:
•    szkice kompletowane są do obrębu,
•    jeśli szkic obejmuje więcej niż jeden obręb, w jednym obrębie pozostawia się oryginał z adnotacją „Kopia w obrębie ………..”, w drugim obrębie pozostawia się kopię z adnotacją „Oryginał w obrębie …………..”.
Dopuszczalne formaty plików:
•    gml,
•    giv (plik wsadowy) dla baz danych: GESUT, BDOT 500, EGiB w zakresie budynków,
•    txt.
Pliki wsadowe przygotowuje się do obrębu.
Pliki tekstowe przygotowuje się do obrębu, dzieląc punkty:
•    obrębnie dla każdej bazy (osobno EGiB, osobno GESUT, osobno BDOT 500),
•    odrębnie dla każdej kategorii w każdej bazie danych:
– w bazie danych EGiB – odrębnie granice, odrębnie budynki, odrębnie klasoużytki,
– w bazie danych GESUT – odrębnie każdy rodzaj sieci,
– w bazie danych BDOT 500 – odrębnie pikiety wysokościowe, odrębnie krawężniki, odrębnie drzewa liściaste, itd.

Gdy Wykonawca wykorzystuje szkice z dawną treścią fakultatywną, dotychczas nieujawnione w bazach danych (nieskartowane):
•    z operatów przyjętych do PZGiK po 21.12.2011 r. – kartowanie wykonuje Ośrodek,
•    z operatów przyjętych do PZGiK do 21.12.2011 r. – kartowanie wykonuje Ośrodek na podstawie plików tekstowych przygotowanych zgodnie z niniejszymi wytycznymi przez Wykonawcę
lub
•    Wykonawca przygotowuje plik wsadowy z archiwalnych materiałów, pozyskanych z Ośrodka.

Digitalizacja jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacji, gdy w zasobie nie ma szkiców, lub gdy kartowanie ze szkicu jest niemożliwe. Kartowanie wykonuje Ośrodek na podstawie plików tekstowych przygotowanych zgodnie z niniejszymi wytycznymi przez Wykonawcę wykorzystującego metodę digitalizacji lub Wykonawca przygotowuje plik wsadowy z digitalizacji. Wykonawca obligatoryjnie przygotowuje szkic z digitalizacji umożliwiajacy jednoznaczną identyfikację punktów.

Mapę do przygotowania analogowej (papierowej) mapy dla klienta, Ośrodek przekazuje Wykonawcy (zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy):
•    w postaci pliku pdf na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy
lub
•    w postaci wydruku do odbioru u właściwego operatora GEO-INFO.

Mapę dla klienta w postaci numerycznej przygotowuje Ośrodek na autoryzowanym nośniku w postaci pliku dxf lub giv, zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy.

Uwaga!
1.    Niedopuszczalne jest składanie do uwierzytelnienia map poprawianych i uzupełnianych ręcznie w sytuacji, gdy obowiązująca dla danego terenu jest mapa numeryczna.
2.    Jedynymi elementami dokreślanymi ręcznie mogą być elementy uzgodnione ze zleceniodawcą Wykonawcy, wykraczające poza zakres baz danych EGiB, GESUT i BDOT 500.
3.    Za datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie map dla klienta z opracowań zawierających pliki wsadowe przyjmuje się datę złożenia operatu do weryfikacji i przesłania pliku wsadowego (giv) – dokumenty składane razem w tym samym dniu.
4.    Za datę wpływu wniosku o uwierzytelnienie map dla klienta z opracowań nie zawierających plików wsadowych przyjmuje się datę złożenia map dla klienta do uwierzytelnienia.
5.    Termin przygotowania pliku pdf lub wydruku do przygotowania mapy dla klienta dla opracowań nie zawierających plików wsadowych jest uzależniony od liczby operatów złożonych do kartowania wcześniej.

Kierownictwo Ośrodka

===========================================================================================================================
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie w sprawie nowych zasad zgłaszania prac geodezyjnych oraz naliczania opłat wynikających ze znowelizowanej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 14.07.2014r. o godz. 9.00 w hali Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

Kierownictwo Ośrodka

===========================================================================================================================
Ochrona znaków geodezyjnych
Szanowni Państwo,
W naszym wspólnym interesie leży ochrona osnowy. Poniższych wytycznych proszę nie traktować zatem jako dodatkowej uciążliwości przy wykonywaniu Waszej pracy, lecz jako pomoc w ocenie stanu osnowy, planowaniu jej odtworzenia lub założenia nowej oraz przeniesienia odpowiedzialności za jej niszczenie na tych, którzy faktycznie są za to odpowiedzialni.
A zatem:
Każdorazowo, przy pomiarze na osnowę, w sprawozdaniu technicznym lub na opisie topograficznym każdego wykorzystywanego punktu należy umieścić informację o jego stanie. Informacja ta będzie wprowadzana do udostępnianej Wam bazy danych, wraz z numerem KERG oraz datą w jakiej nastąpiło sprawdzenie. Na mapach do celów projektowych należy:

 • kolorem czerwonym zaznaczyć wszystkie punkty osnowy fundamentalnej, bazowej i szczegółowej (zgodnie z par. 3  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – Dz.U. 2012, poz. 352);
 • w opisie pozaramkowym umieścić następującą klauzulę: „Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (…) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny”.

Przedmiotowe wytyczne będą bezwzględnie egzekwowane od 1 lipca 2013 r. (decyduje data złożenia operatu do kontroli).
Przed pomiarem istniejących znaków granicznych Wykonawca:
Zmiany w sposobie udostępniania zbioru danych bazy danych EGiB (materiał 9.1.)