Wiadomości 2019 rok

Autor: Administrator

Opublikowano: 2019-12-05 10:58

BDSOG w zakresie szczegółowej osnowy wysokościowej – część III

 Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) państwowy system odniesień przestrzennych tworzą m.in. układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie, Holandia.

Geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska.

W 2016 r. Starosta Poznański przystąpił do modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Ze względu na ograniczenia finansowe, obszar powiatu został podzielony na sześć obszarów, na których kolejno wykonywane są prace modernizacyjne w dwóch etapach:

  1. przegląd istniejącej osnowy i projekt modernizacji według obowiązujących przepisów,
  2. realizacja projektu (stabilizacja nowych znaków, jednolity pomiar znaków nowych i adaptowanych, jednolite wyrównanie sieci).

13 listopada 2019 r. o godzinie 10:00, BDSOG została zaktualizowana dla terenów, na których modernizacja została zakończona, tj. między liniami kolejowymi Poznań-Wrocław i Poznań-Kluczbork obejmujących: część gminy Mosina, część gminy Komorniki, część gminy Kórnik wraz z miastem Kórnik, część miasta Puszczykowo i część miasta Luboń. Wszystkie punkty szczegółowej osnowy wysokościowej mają odtąd wysokości podane w układach współrzędnych: PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Dla prac geodezyjnych, zgłoszonych po 13 listopada 2019 r. na obszarze, na którym modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej została zakończona, robocze bazy danych oddawane do weryfikacji muszą mieć wysokości określone w układzie współrzędnych PL-KRON86-NH.

Raporty z BDSOG mogą przyjmować postać:

Przykład 1
Numer: 61760925151     Inny numer: –    Pełna systematyka: 6.176.09

X: 5803271,83 Y: 6406949,77 H: 80,40 B: 52° 31’ 14,5663” L: 16° 47’ 57,7837”
X: 5703144,71 Y: 3700533,97 H: 80,57 Układ współrzędnych:1965_4

 

Przykład 2
Współrzędne punktu:

Układ współrzędnych X Y H
2000_18 5803271,83 6406949,77 80,403

B: 52° 31’ 14,5663”   L: 16° 47’ 57,7837” Elipsoida:GRS:80

Współrzędne dodatkowe punktu:

Układ współrzędnych X Y H
1965_4 5703144,71 3700533,97 80,567

Współrzędna H w układzie PL-KRON86-NH jest powiązana ze współrzędnymi X i Y w układzie PL-ETRF2000.

Współrzędna H w układzie PL-EVRF2007-NH jest powiązana ze współrzędnymi X i Y w układzie 1965.

Na opisach topograficznych wysokości są podane w obu układach współrzędnych.

Do pobrania:

===========================================================================================================================

Wycofanie formatu swde z udostępniania bazy danych egib do zgłoszeń prac geodezyjnych

W związku z faktem, że format swde nie jest obowiązującym standardem wymiany danych bazy danych egib oraz dodatkowo nie przenosi wszystkich atrybutów obiektów bazy danych egib, od dnia 11 października 2019 r., dane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków (tabela 9 załącznika do ustawy    z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z późn. zm.)) nie będą udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych ani za pośrednictwem aplikacji i.KERG, ani do zgłoszeń prac geodezyjnych składanych analogowo.

===========================================================================================================================

BDSOG w zakresie szczegółowej osnowy wysokościowej – część II

 Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) państwowy system odniesień przestrzennych tworzą m.in. układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

 Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie, Holandia.
Geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska.
 W 2016 r. Starosta Poznański przystąpił do modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Ze względu na ograniczenia finansowe, obszar powiatu został podzielony na sześć obszarów, na których kolejno wykonywane są prace modernizacyjne w dwóch etapach:

  1. przegląd istniejącej osnowy i projekt modernizacji według obowiązujących przepisów,
  2. realizacja projektu (stabilizacja nowych znaków, jednolity pomiar znaków nowych i adaptowanych, jednolite wyrównanie sieci).

11 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00, BDSOG została zaktualizowana dla terenów, na których modernizacja została zakończona, tj. między liniami kolejowymi Poznań-Kunowice(Berlin) i Poznań-Wrocław obejmujących: część gminy Dopiewo, część gminy Buk i część gminy Stęszew, część gminy Komorniki, część gminy Mosina, część miasta Puszczykowo i część miasta Luboń. Wszystkie punkty szczegółowej osnowy wysokościowej mają odtąd wysokości podane w układach współrzędnych: PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Dla prac geodezyjnych, zgłoszonych po 11 czerwca 2019 r. na obszarze, na którym modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej została zakończona, robocze bazy danych oddawane do weryfikacji muszą mieć wysokości określone w układzie współrzędnych PL-KRON86-NH.

 Raporty z BDSOG mogą przyjmować postać:
Przykład 1

Numer: 61760925151     Inny numer: –    Pełna systematyka: 6.176.09

X: 5803271,83 Y: 6406949,77 H: 80,40 B: 52° 31’ 14,5663” L: 16° 47’ 57,7837”
X: 5703144,71 Y: 3700533,97 H: 80,57 Układ współrzędnych:1965_4

Przykład 2
Współrzędne punktu:

Układ współrzędnych X Y H
2000_18 5803271,83 6406949,77 80,403

B: 52° 31’ 14,5663”   L: 16° 47’ 57,7837” Elipsoida:GRS:80
Współrzędne dodatkowe punktu:

Układ współrzędnych X Y H
1965_4 5703144,71 3700533,97 80,567

Współrzędna H w układzie PL-KRON86-NH jest powiązana ze współrzędnymi X i Y w układzie PL-ETRF2000.
Współrzędna H w układzie PL-EVRF2007-NH jest powiązana ze współrzędnymi X i Y w układzie 1965.
Na opisach topograficznych wysokości są podane w obu układach współrzędnych.
Do pobrania:

===========================================================================================================================
Sieci projektowane treścią mapy do celów projektowych

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 78 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572), do sporządzenia mapy do celów projektowych wykonawca wykorzystuje zbiory danych PZGiK, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 i 11 oraz ust. 1b ustawy [z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z późn. zm.)], zwanej dalej P.g.k. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1a pkt 3 P.g.k., dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Zgodnie zaś, z art. 27 ust. 1 P.g.k., GESUT obejmuje informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami.

Sieci projektowane są wydawane do wszystkich asortymentów prac, zarówno w plikach bazodanowych, jak i w plikach mapy zasadniczej.
Wyjaśniamy jednocześnie, że ze względów organizacyjnych, każde zgłoszenie pracy geodezyjnej, której celem jest wykonanie mapy do celów projektowych jest dodatkowo weryfikowane pod kątem aktualności informacji o sieciach projektowanych w terminie 3 dni roboczych, od dnia zarejestrowania zgłoszenia. Osoba odpowiedzialna za weryfikację aktualności informacji o sieciach projektowanych:

Paweł Kornaszewski, tel.: 61-8410-612, e-mail: pawel.kornaszewski@podgik.powiat.poznan.pl

Sporządzenie mapy do celów projektowych bez wykorzystania informacji z bazy GESUT w zakresie sieci projektowanych jest w trakcie weryfikacji traktowane jako wykonanie niezgodnie z przywołanymi powyżej obowiązującymi przepisami prawa.
===========================================================================================================================
Informacja o pracach wykonywanych na obszarach zamkniętych oraz pokrywających się

Uprzejmie przypominamy, że logując się do aplikacji i.kerg dla każdej pracy geodezyjnej system informuje, jakie inne prace geodezyjne zostały zgłoszone w zasięgu opracowania oraz informuje, że zgłoszenie pracy geodezyjnej obejmuje swoim zasięgiem obszar terenów zamkniętych (punkt 15, uwagi).

===========================================================================================================================
Aktualizacja pliku giv w GEO-INFO Delta 7

W związku z aktualizacją oprogramowania GEO-INFO 7 Delta informujemy, iż program po uruchomieniu     NIE sprawdza automatycznie aktualności danych z PODGiK. To sprawdzenie leży obecnie po stronie Wykonawcy bazy roboczej i jest dostępne w dowolnym momencie.

W związku ze zmianą oprogramowania, aby dokonać aktualizacji pliku giv, Wykonawca bazy roboczej (Operator) winien każdorazowo zainicjować procedurę aktualizacji. Procedurę tę w zakładce Pliki rozpoczyna polecenie Aktualizacja mapy danymi z ODGiK. Po uruchomieniu procedury należy poczekać na połączenie z serwerem i pobrać dane.

Uwaga: w przypadku zgłoszeń prac geodezyjnych drogą tradycyjną, mechanizm aktualizacji danych zawartych w pliku GIV nie jest możliwy w programie GEO-INFO 7 Delta. Dotyczy to wszystkich plików wymiany w formacie giv wydanych w sposób ręczny przez pracownika Ośrodka.

Tylko prace zgłoszone przez i.KERG mają taką funkcjonalność.
===========================================================================================================================
Wartość „nieczynny” atrybutu „eksploatacja” dla obiektów GESUT w roboczych bazach danych.

Zgodnie z § 10, rozdział 3, załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia              21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), dla klasy obiektów GES_ObiektGESUT atrybut „eksploatacja”, przyjmuje wartości „nieczynny” tylko po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu o wyłączeniu z eksploatacji. Oznacza to, że jeśli Wykonawca pracy geodezyjnej w bazie roboczej nadaje atrybutowi „eksploatacja”  wartość „nieczynny” do operatu technicznego należy obligatoryjnie dołączyć oryginał pisma, w którym podmiot władający siecią stwierdza wyłączenie z eksploatacji. Brak potwierdzenia przez gestora sieci faktu wyłączenia z eksploatacji jest jednoznaczny z brakiem podstawy prawnej do nadania atrybutowi „eksploatacja”  wartości „nieczynny”.
===========================================================================================================================
Baza robocza dla robót z inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu.

W związku z obowiązkiem modyfikacji obiektów projektowanych dla robót geodezyjnych obejmujących inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu przekazanych do weryfikacji od dnia 18.03.2019 r., bazy robocze pobrane przez Wykonawców przed dniem 01.03.2019 r. należy zaktualizować o obiekty projektowane. Jeżeli nie będą one nadal edytowane należy zwrócić się o ponowne wygenerowanie pliku z  bazy danych emailowo lub telefonicznie do osób zajmujących się przygotowaniem materiałów (Zespół Obsługi Wniosków Prac Geodezyjnych)

http://www.podgik-poznan.pl/pl/kontakty-zespol-obslugi-zgloszen-prac-geodezyjnych.html

lub do administratorów mapy numerycznej:
marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl
robert.rybarczyk@podgik.powiat.poznan.pl
===========================================================================================================================
Materiały do wykorzystania po spotkaniu 13.02.2019 r.

Poniżej znajdują się do pobrania materiały ze spotkania, które odbyło się 13 lutego 2019 r.

Materiał dotyczący ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych został uzupełniony po spotkaniu (slajd 13 i 14).
Od_projektu_do_inwentaryzacji_jedno_zycie_obiektu
Udostepnianie_gesut_sieci_projektowane
Układy_wysokosciowe
Ustalenie_przebiegu_granic
===========================================================================================================================
Zaproszenie na spotkanie

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaprasza Wykonawców prac geodezyjnych na spotkanie dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, sala sesyjna III piętro.

Plan spotkania
10:00-10:20 Powitanie, podsumowanie zmian po konwersji baz danych
10:20-10:40 Udostępnianie bazy danych GESUT do zgłoszeń prac geodezyjnych w zakresie sieci projektowanych (Marek Stawarz, Administrator baz danych)
10:40-11:00 Dyskusja
11:00-11:20 Od projektu do inwentaryzacji – jak prawidłowo aktualizować bazę danych GESUT (jedno życie obiektu) (Urszula Powroźnik, Kierownik Zespołu Mapy Numerycznej)
11:20-11:40 Dyskusja
11:40-12:00 Przerwa
12:00-12:20 Układy wysokościowe w powiecie poznańskim (Krzysztof Sobczak, Kierownik Zespołu Weryfikacji Dokumentacji Technicznej)
12:20-12:40 Dyskusja
12:40-13:00 Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – dopuszczalność przystąpienia do czynności, zawiadomienia, dokumenty powstające w toku czynności (Joanna Muszyńska, Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego)
13:00-13:20 Dyskusja
13:20-13:50 Wolne głosy
13:50 Zakończenie spotkania

===========================================================================================================================