Wiadomości 2018 rok

Autor: Administrator

Opublikowano: 2019-12-05 10:56

Zalecenia do prawidłowego wykonania baz roboczych (informacja z dnia 19.10.2018)
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi tworzenia roboczej bazy danych Zespół Mapy Numerycznej przygotował  zmodyfikowane  zalecenia do prawidłowego wykonania baz roboczych w formacie giv.
Zalecenia:
pdf – do wydrukowania
===========================================================================================================================
Ogólne zasady aktualizacji informacji o budynkach – informacja z dnia 16.10.2018
Asortyment: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych, tyczenie obiektów budowlanych
Wykonawca pracy geodezyjnej uzupełnia/zmienia w bazie roboczej i wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku wszystkie atrybuty, które są możliwe do uzyskania z pomiaru i dokumentacji technicznej budynku. Atrybuty w bazie roboczej i wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku muszą być ze sobą zgodne.

Inne asortymenty: w szczególności aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, mapa z projektem podziału nieruchomości, mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej, inna mapa do celów prawnych, rozgraniczenie nieruchomości, mapa do celów projektowych

Wykonawca pracy geodezyjnej uzupełnia/zmienia w bazie roboczej i wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku, co najmniej:

 1. Identyfikator budynku,
 2. status budynku,
 3. geometryczny opis konturu budynku (…),
 4. rodzaj budynku według KŚT,
 5. klasę budynku według PKOB,
 6. główną funkcje budynku.

dla budynków które Wykonawca w ramach przedmiotowej pracy obejmuje pomiarem lub aktualizuje którykolwiek atrybut (np. główną funkcję budynku z „inny budynek w gospodarstwie rolnym” (opis na mapie „g”) na budynek nieokreślony innym atrybutem FSB (opis na mapie „i” ).
Wykonawca wpisuje identyfikator budynku w wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku tylko dla tych budynków, które taki identyfikator
w bazie danych egib posiadają.
Atrybuty w bazie roboczej i wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku muszą być ze sobą zgodne.
Dla powiatu poznańskiego identyfikator budynku przyjmuje wartość:

 1. WWPPGG_R.XXXX.NDZ.Nr_BUD dla tych obrębów, w którym numeracja działek prowadzona jest do obrębu ewidencyjnego,
 2. WWPPGG_R.XXXX.AR_NR.NDZ.Nr_BUD dla tych obrębów, w którym numeracja działek prowadzona jest do arkusza mapy w obrębie ewidencyjnym.

Z uwagi na fakt, że atrybuty: klasa budynku według PKOB oraz główna funkcja budynku są atrybutami ze stereotypem Voidable, dopuszczalne jest określenie wartości tych atrybutów zarówno w roboczej bazie danych, jak i w wykazie zmian danych ewidencyjnych budynku jako „template” – tymczasowy brak danych.
Jeśli w bazie danych egib główna funkcja budynku została określona, Wykonawca pracy geodezyjnej nie może jej zmienić na wartość „template”.

Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 1, § 63 ust. 1f, pkt 16 załącznika nr 1 (Identyfikatory obiektów bazy danych ewidencyjnych) do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034 z późn. zm.).
===========================================================================================================================
Organizacja w Zespole Mapy Numerycznej – informacja z dnia 9.10.2018
Z dniem 10 października 2018 r. dotychczasowa organizacja w Zespole Mapy Numerycznej zostanie zmieniona w następujący sposób:
Katarzyna Burgiel – miasto i gmina Mosina
Aleksandra Byzia – miasto i gmina Swarzędz
Karolina Dukarska – miasto Luboń, miasto Puszczykowo
Katarzyna Grodzka – miasto i gmina Pobiedziska, miasto i gmina Kostrzyn
Sylwia Jahns – miasto i gmina Stęszew
Magdalena Mikołajczak – gmina Czerwonak
Dagmara Musialik – gmina Dopiewo
Małgorzata Nelec – miasto i gmina Kórnik
Marta Paciorek – gmina Kleszczewo, miasto i gmina Buk
Urszula Powroźnik – miasto i gmina Murowana Goślina
Katarzyna Ryniec – gmina Rokietnica
Marlena Stróżyńska – gmina Suchy Las
Anna Tomaszewska – gmina Komorniki
Iwona Zdrojewska – gmina Tarnowo Podgórne
===========================================================================================================================
Błędy w określeniu współrzędnych X,Y dla zmodernizowanej osnowy wysokościowej –  informacja z dnia 21.09.2018r.
W związku ze zgłaszanymi przez Wykonawców prac geodezyjnych błędami w określeniu współrzędnych X,Y oraz na opisach topograficznych nowozałożonych reperów na ternie powiatu poznańskiego między liniami kolejowymi Poznań-Szczecin i Poznań-Kunowice (Berlin), obejmujących część gminy Rokietnica, gminę Tarnowo Podgórne, część gminy Dopiewo, część gminy Buk i część gminy Stęszew, w dniu 5 września br. dokonane zostało sprawdzenie wskazanych punktów, które potwierdziło odstępstwa od warunków umowy na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej.
Nie stwierdzono wad w zakresie określenia współrzędnej H w układach PL-EVRF2007-NH i PL-KORN86-NH.
Pismem z 20 września 2018 r., Wykonawca modernizacji został wezwany do usunięcia wad z tytułu rękojmi w terminie 4 tygodni od dnia doręczenia przedmiotowego pisma.

Kierownictwo i pracownicy Ośrodka dziękują za przekazane informacje.
===========================================================================================================================
Pieczęć urzędowa starosty, a dokumenty uwierzytelniane przez starostę w trybie art. 12b ust. 5 Pgik –  informacja z dnia 20.09.2018r.
Zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) starosta, jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej (…) uwierzytelnia dokumenty opracowane na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych  na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, jeżeli w sprawie tego uwierzytelnienia złożony został wniosek. Uwierzytelnienie polega na potwierdzeniu zgodności dokumentu z danymi zawartymi w bazach danych (…), lub z dokumentacją przekazaną do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (…).

Zgodnie z §3 ust. 1 i ust. 2 zarządzenia numer GKG.GO.0200.41.2018 Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu z dnia 17 września 2018 r. w sprawie określenia zasad postępowania przy zamawianiu, używaniu i przechowywaniu oraz likwidacji pieczęci i pieczątek  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, wydanym na podstawie m.in. art. 16c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz  o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U.2018.441 z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U.1955.47.316 ze zm.):

 1. Pieczęcią urzędową jest pieczęć okrągła, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, a w otoku napis „Starosta Poznański”.
 2. Odcisk pieczęci urzędowej lub jej elektroniczny wizerunek stosuje się tylko na dokumentach i pismach szczególnej wagi oraz na tych, które zgodnie z odrębnymi przepisami wymagają tego dla swojej ważności.

Wzór klauzuli, którą opatruje się dokumenty będące rezultatem geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz wysokościowych, stanowiący załącznik numer 5 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego         i kartograficznego (Dz.U.2013.1183), nie wymaga stosowania pieczęci urzędowej.
W związku z powyższym, dokumentacja uwierzytelniana przez Starostę Poznańskiego w trybie art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, od dnia 21 września 2018 r. nie będzie opatrywana pieczęcią urzędową starosty.
===========================================================================================================================
Połączenie działek ewidencyjnych (nie scalenie) –  informacja z dnia 18.09.2018r.
Wykonawca pracy geodezyjnej, mającej na celu połączenie działek ewidencyjnych, wykonuje analizę materiałów  PZGIK m.in. pod względem dokładności określenia położenia punktów granicznych opisujących przebieg zewnętrznej granicy łączonych działek. W przypadku, gdy wartość BPP>0,30 m lub nieznana, to w celu numerycznego opisania przebiegu granic nowo powstającej działki ewidencyjnej i obliczenia jej pola powierzchni, Wykonawca pozyskuje dane spełniające odpowiednie wymogi dokładnościowe poprzez pomiar sytuacyjny istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.
Warunkiem koniecznym wykonania wznowienia znaków granicznych oraz wyznaczenia punktów granicznych jest sporządzenie stosownego protokołu (art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)). W sytuacjach, w których Wykonawca pracy geodezyjnej stwierdza, że: brak jest stosownej dokumentacji, dane zawarte w tej dokumentacji są niewiarygodne lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym),  konieczne jest dokonanie ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych na podstawie § 37- § 39 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034 z późn. zm.). Powód dla którego Wykonawca decyduje się na przystąpienie do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych musi zostać wyartykułowany w sprawozdaniu technicznym.

Przez stosowną dokumentację należy rozumieć zgodnie z § 36 rozporządzenia z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dokumentację geodezyjną, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), sporządzoną:

 1. w postępowaniu rozgraniczeniowym,
 2. w celu podziału nieruchomości,
 3. w postępowaniu scaleniowym i wymiany gruntów,
 4. w postępowaniu dotyczącym scalenia i podziału nieruchomości,
 5. na potrzeby postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
 6. przy zakładaniu, na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, katastru nieruchomości i ewidencji gruntów i budynków,
 7. przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji,
 8. w wyniku geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego istniejących lub wznowionych znaków granicznych albo wyznaczonych punktów granicznych.

Znaki istniejące w terenie mają status znaków granicznych wyłącznie wtedy, kiedy z dokumentacji PZGiK wynika, że zostały trwale zastabilizowane. Utrwalenie punktów granicznych trwałymi znakami granicznymi wymaga m. in. sporządzenia protokołu granicznego

Znaki, dla których w PZGiK brak jest stosownych dokumentów, tj. m.in.:

 1. dla rozgraniczenia: ostatecznej decyzji administracyjnej, prawomocnego orzeczenia sądu lub aktu ugody,
 2. dla wznowienia znaków granicznych – protokołu ze wznowienia znaków granicznych,
 3. dla wyznaczenia punktów granicznych – protokołu z wyznaczenia punktów granicznych,
 4. dla ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych – protokołu z ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

nie mogą być, co do zasady, źródłem atrybutu STB (stabilizacja punktu granicznego).
Źródłem atrybutu STB nie może być również protokół z przyjęcia granic.

Załącznik: Pismo Głównego Geodety Kraju numer KN-O.405.14.2017.MM z 5 września 2018 r. w przedmiotowej sprawie wraz z korespondencją od WINGiK
===========================================================================================================================
Opinia WINGiK w sprawie atrybutów punktów granicznych (informacja z 16.07.2018r.)
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu, odpowiadając na pytania zadane przez Wykonawcę prac geodezyjnych, obszernie wypowiedziała się na temat atrybutów punktów granicznych. W załączeniu pismo numer GK-III.7221.31.2018.4 z 11 lipca 2018 r.

Do pobrania:
Pismo numer GK-III.7221.31.2018)-pdf
===========================================================================================================================
Konsultacje dla Wykonawców prac geodezyjnych w zakresie tworzenia bazy roboczej w aplikacji Delta (informacja z 16.07.2018r.)

PODGiK w Poznaniu proponuje Wykonawcom prac geodezyjnych konsultacje w zakresie tworzenia bazy roboczej w aplikacji DELTA. Zgłoszeń (wraz z proponowanymi tematami do omówienia) należy dokonywać na adres: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl.

Termin zostanie ustalony i podany po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych – min. 6 osób.
===========================================================================================================================
BDSOG w zakresie szczegółowej osnowy wysokościowej – część I (informacja z 10.07.2018r.)

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) państwowy system odniesień przestrzennych tworzą m.in. układy wysokościowe oznaczone symbolami PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH.

Geodezyjny układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Północnego, wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie, Holandia.
Geodezyjny układ wysokościowy PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie koło Sankt Petersburga, Federacja Rosyjska.

W 2016 r. Starosta Poznański przystąpił do modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej. Ze względu na ograniczenia finansowe, obszar powiatu został podzielony na sześć obszarów, na których kolejno wykonywane są prace modernizacyjne w dwóch etapach:

 1. przegląd istniejącej osnowy i projekt modernizacji według obowiązujących przepisów,
 2. realizacja projektu (stabilizacja nowych znaków, jednolity pomiar znaków nowych i adaptowanych, jednolite wyrównanie sieci).


12 lipca 2018 r.
w godzinach popołudniowych, BDSOG zostanie zaktualizowana dla terenów, na których modernizacja została zakończona, tj. między liniami kolejowymi Poznań-Szczecin i Poznań-Kunowice(Berlin), obejmujących część gminy Rokietnica, gminę Tarnowo Podgórne, część gminy Dopiewo, część gminy Buk i część gminy Stęszew. Wszystkie punkty szczegółowej osnowy wysokościowej będą miały odtąd podane wysokości w układach współrzędnych PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007-NH. Dla prac geodezyjnych, zgłoszonych po 12 lipca 2018 r. na obszarze, na którym modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej została zakończona, robocze bazy danych oddawane do weryfikacji winny mieć wysokości określone w układzie współrzędnych PL-KRON86-NH.
Raporty z BDSOG mogą przyjmować postać:

Przykład 1
Numer: 61760925151     Inny numer: –    Pełna systematyka: 6.176.09

X: 5803271,83 Y: 6406949,77 H: 80,40 B: 52° 31’ 14,5663” L: 16° 47’ 57,7837”
X: 5703144,71 Y: 3700533,97 H: 80,57 Układ współrzędnych:1965_4

Przykład 2
Współrzędne punktu:

Układ współrzędnych X Y H
2000_18 5803271,83 6406949,77 80,403

B: 52° 31’ 14,5663”   L: 16° 47’ 57,7837” Elipsoida:GRS:80
Współrzędne dodatkowe punktu:

Układ współrzędnych X Y H
1965_4 5703144,71 3700533,97 80,567

Współrzędna H w układzie PL-KRON86-NH jest powiązana ze współrzędnymi X i Y w układzie PL-ETRF2000.
Współrzędna H w układzie PL-EVRF2007-NH jest powiązana ze współrzędnymi X i Y w układzie 1965.
Na opisach topograficznych wysokości są podane w obu układach współrzędnych.

 Do pobrania:
Plan modernizacji (załącznik graficzny)
===========================================================================================================================
Adres e-mail dedykowany do przyjmowania baz roboczych  (informacja z 10.07.2018r.)

Celem poprawy organizacji pracy w procesie weryfikacji, dla Wykonawców prac geodezyjnych został uruchomiony adres e-mail bazy.robocze@podgik.powiat.poznan.pl dedykowany do przyjmowania baz roboczych, które stanowią jeden z załączników do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych. Uruchomienie tego adresu oznacza, że Wykonawcy prac geodezyjnych winni zrezygnować z przesyłania baz roboczych na imienne adresy e-mail pracowników PODGiK.
Preferowanym narzędziem do przesyłania baz roboczych nadal pozostaje aplikacja i.KERG.
===========================================================================================================================
Nadmiarowe informacje w opisie mapy do celów projektowych (informacja z dnia 02.07.2018 r.)
Zgodnie z §81 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572), treść opisu mapy do celów projektowych stanowią:

 1. tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”,
 2. skala mapy,
 3. nazwa miejscowości,
 4. identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej,
 5. identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego,
 6. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę, oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot,
 7. imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę, oraz jego podpis,
 8. oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej,
 9. nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich oraz układu wysokości,
 10. oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji,
 11. data opracowania mapy.4. Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji budowlanej, wyróżnia się linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych oraz umieszcza się skrótowy opis treści lub sposobu wykonywania tych służebności. Dla dokumentacji złożonej do weryfikacji z dniem 10 lipca 2018 r., której część stanowią mapy do celów projektowych, których opisy zostały wykonane niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym, poszerzone o informacje o numerach ksiąg wieczystych nieruchomości), wynik weryfikacji w przedmiotowym zakresie będzie negatywny.Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, która podlega ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.), kto (…) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (…) podlega karze grzywny.
 12.  Jednocześnie prosimy, aby w naszym wspólnym interesie umieszczać na mapach do celów projektowych informację o treści:
 13. 6. W przypadku gdy mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w ust. 4, wykonawca zamieszcza na tej mapie stosowną informację w tej sprawie.
 14. Ponadto, zgodnie z § 80 ust. 4 i ust. 6 rozporządzenia z 2011 w sprawie standardów, odpowiednio:

===========================================================================================================================
Mapa do celów projektowych jest częścią składanego do weryfikacji operatu technicznego (informacja z dnia 02.07.2018 r.)
Zgodnie z §71 ust.2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572), kopia mapy do celów projektowych jest częścią składową operatu technicznego, który podlega weryfikacji na mocy art. 12b ust. 1 w związku z art. 12a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) oraz §71 ust. 1 rozporządzenia z 2011 r. w sprawie standardów.

Dla dokumentacji której celem jest wykonanie mapy do celów projektowych, złożonej do weryfikacji z dniem 10 lipca 2018 r., bez map do celów projektowych, wynik weryfikacji w przedmiotowym zakresie będzie negatywny. Do weryfikacji niezbędny jest jeden egzemplarz. Dowolna liczba egzemplarzy mapy do celów projektowych dla klienta może zostać złożona w terminie późniejszym.
===========================================================================================================================
Zmiany w sposobie udostępniania zbioru danych bazy danych EGiB (materiał 9.1.) (informacja z dnia 20.06.2018 r.)
Z dniem 21 czerwca 2018 r. zostanie uruchomiona dodatkowa ścieżka pobierania zbioru danych bazy danych EGiB w zakresie danych przedmiotowych i podmiotowych.
Dotychczas
Zbiór danych bazy danych EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe) był możliwy do pobrania w formatach GML oraz SWDE.
Po zmianie
Zbiór danych bazy danych EGiB (dane przedmiotowe i podmiotowe) będzie możliwy do pobrania w formatach GML, SWDE oraz GIV+PDF (geometryczne dane przedmiotowe: GIV + opisowe dane przedmiotowe i podmiotowe: PDF).

W związku z zakończeniem prac związanych z łączeniem budynków z części opisowej i części geometrycznej opłata za materiał 01 z dniem 21 czerwca 2018 r. będzie naliczana jak za zbiór danych bazy danych EGiB ze współczynnikiem PD=0,7 (dane przedmiotowe: opisowe i geometryczne, zamiast dotychczasowego PD=0,5 (dane przedmiotowe geometryczne). Materiał 01 zawiera dane ze zbiorów danych EGiB (dane przedmiotowe: geometryczne i opisowe), GESUT i BDOT 500.
===========================================================================================================================
Treść opisu mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej (mapa uwierzytelniana na płycie CD/DVD) (informacja z dnia 8.06.2018 r.)
Na podstawie §81 oraz §80 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji  z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572), opracowany został do wykorzystania wzór dokumentu, który winien zostać załączony do nośnika, na którym umieszczony został plik z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej.

Przedstawiony opis może zostać wykorzystany również do innych rodzajów map, co do których przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Załącznik: metryka do mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej.
===========================================================================================================================
Zmiany organizacyjne w pracy Zespołu Weryfikacji Dokumentacji Technicznej
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Zespole  Weryfikacji Dokumentacji Technicznej oraz powiększeniem tego Zespołu w ciągu najbliższych kilku tygodni do pięciu osób, dekretacji konkretnej dokumentacji technicznej imiennie na konkretnego inspektora dokonuje Kierownik tego Zespołu, Pan Krzysztof Sobczak. W związku z powyższym, przy weryfikowanej dokumentacji w aplikacji i.KERG, zamiast nazwiska inspektora, może pojawić się wpis „Zespół Weryfikacji”. Oznacza on, że dokumentacja jest już w Zespole Weryfikacji Dokumentacji Technicznej, ale nie została jeszcze przekazana konkretnemu inspektorowi.
===========================================================================================================================
Przypomnienie o obowiązku załączania roboczych  baz danych do zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych (informacja z dnia 11.05.2018)
Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zawiadamia organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne lub prace kartograficzne, o zakończeniu tych prac, przekazując:

 1. zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych m.in.:

1.1. państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG),
1.2. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) (EGiB),
1.3. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
1.4. szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
1.5. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)

2.dokumenty wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)

Podstawa prawna: art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.)

Art. 12a został dodany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2014.897), która weszła w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

Opracowanie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obejmuje m.in. utworzenie, na podstawie zbiorów danych pozyskanych przez wykonawcę z PZGiK oraz z przetworzonych danych obserwacyjnych (…), roboczej bazy danych obiektów przestrzennych.
Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje się do PZGiK.

Podstawa prawna: § 63 pkt 2 i § 71 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)

Plik .txt nie jest roboczą bazą danych (nie zawiera obiektów (w rozumieniu obowiązujących przepisów), wszystkich wymaganych przepisami prawa atrybutów obiektów i relacji).  Niezałączenie do zawiadomienia o zakończeniu pracy geodezyjnej roboczej bazy danych, z dniem 1 czerwca 2018 r. będzie skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji  w zakresie kompletności przekazywanych wyników wykonanych prac geodezyjnych.

Załączania roboczej bazy danych nie wymaga dokumentacja  „bez zmian”, przy czym określenie „bez zmian” należy rozumieć jako brak zmiany jakiegokolwiek obiektu, atrybutu obiektu lub relacji. (Zmianami są m.in.:

 1. usunięcie obiektu z bazy danych (np. usunięcie drzewa),
 2. zmiana atrybutu w bazie danych (np. zmiana średnicy przewodu, zmiana liczby kondygnacji budynku),
 3. uzupełnienie obowiązkowych atrybutów budynków (założenie niepełnej kartoteki budynku).

===========================================================================================================================
Atrybuty punktu granicznego (informacja z dnia 10.05.2018)
Zgodnie z katalogiem obiektów EGiB w Schemacie aplikacyjnym UML danych  EGiB, w załączniku numer 1a (Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków) do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.), atrybutami punktów granicznych są m.in.:

 1. źródło danych o położeniu punktu granicznego (ZRD),
 2. błąd średni położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1. Klasy (BPP),
 3. kod stabilizacji punktu granicznego (STB),
 4. kod rzędu granicy (RZG).

Jednocześnie zgodnie z pkt 6 (Punkt graniczny) Katalogu obiektów EGiB w Schemacie aplikacyjnym UML danych  EGiB, w załączniku numer 1a (Specyfikacja pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków) do cyt. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
atrybut ZRD może przyjmować wartości:

Wartość Nazwa pełna
1 geodezyjne pomiary terenowe poprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie, w tym w trybie określonym w § 39 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
2 geodezyjne pomiary terenowe niepoprzedzone rozgraniczeniem nieruchomości, wznowieniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem ich położenia w innym trybie
3 geodezyjne pomiary fotogrametryczne punktów granicznych, których położenie zostało uprzednio ustalone w sposób określony w § 37 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a także pomiary fotogrametryczne znaków granicznych uwidocznionych na zdjęciach lotniczych lub na ortofotomapie w wyniku ich sygnalizacji przed wykonaniem zdjęć
4 geodezyjne  pomiary fotogrametryczne niepoprzedzone ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych lub sygnalizacją znaków granicznych przed wykonaniem zdjęć lotniczych
5 zatwierdzone projekty podziału nieruchomości lub scalenia i podziału nieruchomości
6 zatwierdzone projekty scalenia lub wymiany gruntów
7 ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej z jednoczesnym wykorzystaniem wyników geodezyjnych pomiarów terenowych (miar liniowych)
8 ekranowa wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej bez wykorzystania wyników geodezyjnych pomiarów terenowych
9 inne niż 1-8 źródła danych, w tym wyniki ustaleń i analiz, o których mowa w § 39 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

atrybut BPP może przyjmować wartości*:

Wartość Nazwa pełna
1 0,00 m – 0,10 m
2 0,11 m – 0,30 m
3 0,31 m – 0,60 m
4 0,61 m – 1,50 m
5 1,51 m – 3,00 m
6 powyżej 3,00 m

atrybut STB może przyjmować wartości**:

Wartość Nazwa pełna
1 brak informacji
2 niestabilizowany
3 znak naziemny
4 znak naziemny i podziemny
5 znak podziemny

atrybut RZG może przyjmować wartości***:

Wartość Nazwa pełna
1 rząd granicy działki ewidencyjnej
2 rząd granicy obrębu ewidencyjnego
3 rząd granicy jednostki ewidencyjnej
4 rząd granicy gminy
5 rząd granicy powiatu
6 rząd granicy województwa
7 rząd granicy państwa

*obszerne informacje w zakresie ustalania wartości BPP zawiera ogłoszenie Błąd położenia punktu granicznego względem osnowy jako atrybut punktu granicznego
** źródłem informacji o wartości atrybutu STB: 3 lub 4 lub 5 może być wyłącznie akt ugody lub protokół graniczny, z którego jednoznacznie wynika: kto, kiedy i w jakim zakresie dokonał stabilizacji; stwierdzenie w terenie istnienia znaków granicznych, co do których w PZGiK brak jest dokumentacji, że zostały osadzone w przewidzianym prawem trybie, nie jest podstawą do aktualizacji tego atrybutu do wartości 3 lub 4 lub 5.
***granicą jednostki ewidencyjnej jest granica między miastem i obszarem wiejskim w gminach miejsko-wiejskich (Buk, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Stęszew, Swarzędz)
W operatach, których celem jest wykonanie projektu podziału nieruchomości, dla punktów projektowanych w operacie technicznym mają zostać określone wyłącznie: numer punktów oraz współrzędne X i Y. Pozostałe atrybuty zostaną uzupełnione przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków po otrzymaniu stosownego orzeczenia, zatwierdzającego projekt.
===========================================================================================================================
NOWY NUMER POWIADOMIEŃ SMS

+48 661 003 195 – Nowy numer nadawczy powiadomień SMS do Geodetów. Uruchomiony został od dnia 24.04.2018r.
===========================================================================================================================
Konsultacje dla Wykonawców prac geodezyjnych w zakresie tworzenia bazy roboczej w aplikacji Delta  
PODGiK w Poznaniu zaprasza Wykonawców prac geodezyjnych na konsultacje w zakresie tworzenia bazy roboczej w aplikacji DELTA.

Grupa I – dla początkujących
Termin: 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 9:00-11:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, s. 315
Liczba miejsc: 20
Prowadzący: Urszula Powroźnik, Marek Stawarz
Zgłoszenia na adres: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl
Uwaga:

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych konsultacjach)
 2. Konieczny własny laptop z zainstalowaną aplikacją DELTA

Grupa II – dla zaawansowanych

Termin: 12 kwietnia 2018 r. (czwartek), godz. 12:00-14:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, s. 315
Liczba miejsc: 20
Prowadzący: Urszula Powroźnik, Marek Stawarz
Zgłoszenia na adres: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl
Uwaga:

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń
  2. Konieczny własny laptop z zainstalowaną aplikacją DELTA
  3. Na adres marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl proszę przysyłać zagadnienia i problemy, które staną się przedmiotem omówienia i prezentacji rozwiązań

===========================================================================================================================
Zalecenia do prawidłowego wykonania baz roboczych (23.03.2018)
W związku z konwersją baz danych do obowiązujących przepisów Zespół Mapy Numerycznej przygotował zalecenia do prawidłowego wykonania baz roboczych w formacie giv.
Zalecenia:
pdf – do wydrukowania
===========================================================================================================================
Kontakt bezpośredni i telefoniczny w sprawach dokumentacji technicznej złożonej do weryfikacji
W związku z postulatami zgłaszanymi przez Wykonawców prac geodezyjnych, w sprawach dokumentacji technicznej złożonej do weryfikacji, kontakt z zespołami:
– mapy numerycznej,
– aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
– weryfikacji dokumentacji technicznej

od 12 marca 2018 r. będzie dostępny: w poniedziałki w godzinach 9:00-10:00, a w pozostałe dni tygodnia w godzinach 8:00-10:00.

Informacje o etapie i wyniku weryfikacji (negatywna/pozytywna) udzielane są w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu: 61-8410-624. Pracownicy pod numerem telefonu 61-8410-624 nie udzielają informacji w zakresie treści uwag w protokołach weryfikacji. Do treści uwag Wykonawca prac geodezyjnych ustosunkowuje się na piśmie.
===========================================================================================================================
Konsultacje dla Wykonawców prac geodezyjnych w zakresie tworzenia bazy roboczej w aplikacji Delta
PODGiK w Poznaniu zaprasza Wykonawców prac geodezyjnych na konsultacje w zakresie tworzenia bazy roboczej w aplikacji DELTA.

Grupa I – dla początkujących
Termin: 15 marca 2018 r. (czwartek), godz. 12:00-14:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, s. 315
Liczba miejsc: 20
Prowadzący: Urszula Powroźnik, Marek Stawarz
Zgłoszenia na adres: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl
Uwaga:

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają osoby, które nie uczestniczyły w konsultacjach 14 grudnia 2017 r.)
 2. Konieczny własny laptop z zainstalowaną aplikacją DELTA

Grupa II – dla zaawansowanych
Termin: 20 marca 2018 r. (wtorek), godz. 12:00-14:00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, s. 315
Liczba miejsc: 20
Prowadzący: Urszula Powroźnik, Marek Stawarz
Zgłoszenia na adres: marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl
Uwaga:

 1. Decyduje kolejność zgłoszeń
 2. Konieczny własny laptop z zainstalowaną aplikacją DELTA
 3. Na adres marek.stawarz@podgik.powiat.poznan.pl proszę przysyłać zagadnienia i problemy, które staną się przedmiotem omówienia i prezentacji rozwiązań.

===========================================================================================================================
Postępowanie w przypadkach problemów z aplikacją i.KERG podczas dokonywania płatności
W sytuacji wylogowania użytkownika z aplikacji i.KERG przez tę aplikację podczas dokonywania płatności, należy:

 1. Ponownie się zalogować
 2. Wejść do zakładki „Dokument sprzedaży”Jeżeli nie doszło do dokonania płatności:
 3. znaleźć Dokument Obliczenia Opłaty powiązany z wybraną pracą geodezyjną,
 4. wybrać opcję „Do zapłaty”

Wybranie opcji do zapłaty rozpocznie procedurę płątności internetowej przez PayU.
Status „Do zapłaty” jest charakterystyczny dla nieopłaconych DOO.
===========================================================================================================================
Zmiana współrzędnych punktów granicznych
Na treść dokumentacji zawierającej rezultaty przetwarzania wyników pomiarów obiektów ewidencji gruntów i budynków składa się m.in. zestawienie zawierające:

 1. współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK (xd, yd) wraz z atrybutami opisowymi tych punktów (ZRD, BPP,STB,RZG),
 2. współrzędne punktów granicznych obliczonych przez Wykonawcę (xp, yp)wraz z atrybutami opisowymi tych punktów  (ZRD, BPP,STB,RZG),
 3. odchylenia liniowe ustalone według wzoru:

, gdzie
(Δx = Xp – Xd , Δy = Yp – Yd).
W roboczej bazie danych ujawnia się współrzędne ustalone na podstawie pomiaru, jeżeli:

 1. pomiar punktów granicznych oznaczonych na gruncie wykonany został z większą dokładnością niż pomiar tych samych punktów będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK,
 2. pomiar punktów granicznych poprzedzony został ustaleniem ich położenia w trybie przepisów [Rozgraniczanie nieruchomości] ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101) (rozgraniczenie nieruchomości), lub przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [t.j. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U.2016.1034 z późn. zm.)] (ustalenie  przebiegu granic w trybie par. 37-39 rozporządzenia w sprawie egib).

Jeżeli pomiar będący przedmiotem opracowania oraz pomiar będący źródłem danych PZGiK wykonane były z tą samą dokładnością, a odchylenie liniowe między matematycznym przedstawieniem tego samego punktu granicznego ustalonym na podstawie danych z pomiaru oraz danych pozyskanych z PZGiK nie przekracza dopuszczalnych wartości, w roboczej bazie danych ujawnia się dane pozyskane z PZGiK.
Dopuszczalne wartości odchylenia liniowego wynoszą:

 1. dla punktów stabilizowanych – 0,15 m;
 2. dla punktów niestabilizowanych – 0,25 m.

===========================================================================================================================
Zmiana powierzchni działek ewidencyjnych i klasoużytków
W roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie wyników pomiaru, jeżeli:

 1. pomiar punktów granicznych tej działki wykonany został z większą dokładnością niż pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych pozyskanych z PZGiK,
 2. w materiałach PZGiK brak jest dowodów wskazujących, że pomiar będący źródłem danych ewidencyjnych poprzedzony był ustaleniem położenia punktów granicznych.

W pozostałych przypadkach, w roboczej bazie danych ujawnia się pole powierzchni działki ewidencyjnej obliczone na podstawie pomiaru, jeżeli różnica między polem powierzchni obliczonym a polem powierzchni działki ewidencyjnej ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków przekracza wartość obliczoną według wzoru:
w którym:
mp – oznacza błąd średni położenia punktu granicznego,
d2i-1, i+1 – najkrótszą przekątną znajdującą się naprzeciw punktu o numerze i-tym.

Obliczone na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych pola powierzchni klasoużytków w granicach działki ewidencyjnej wyrównuje się do pola powierzchni działki ewidencyjnej i wykazuje się w roboczej bazie danych z taką samą precyzją zapisu jak pole powierzchni działki ewidencyjnej.
W przypadku dokumentacji podziałowej, w której Wykonawca stwierdza zmianę powierzchni dzielonej działki i/lub zmianę powierzchni klasoużytków w dzielonej działce, Wykonawca sporządza dokumentację pozwalającą na aktualizację informacji o działce dzielonej (w szczególności wykaz zmian danych ewidencyjnych).
Zmiana powierzchni działki dzielonej następuje na skutek nowego pomiaru, dokonanego z większą dokładnością i ponownego obliczenia powierzchni działki, a nie na skutek podziału.
Zmiana powierzchni i/lub rodzajów klasoużytków następuje na skutek:

 1. wyrównania powierzchni klasoużytków do nowej powierzchni lub
 2. aktualizacji powierzchni klasoużytków na skutek stwierdzonych zmian, a nie na skutek podziału.

Wniosek właścicieli o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków spowoduje ujawnienie zmian powierzchni działki i/lub powierzchni i rodzajów klasoużytków w trybie czynności materialno-technicznej i nie wstrzyma poświadczenia mapy z projektem podziału nieruchomości.

Brak wniosku właściciela o ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków spowoduje konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego (zakończonego decyzją) w zakresie zmian powierzchni  działek i/lub powierzchni i rodzajów klasoużytków i wstrzyma poświadczenie mapy z projektem podziału.
Całą dokumentację należy skompletować w jednym operacie technicznym.
===========================================================================================================================
Zmiany w Zespole mapy numerycznej
W związku ze zwiększeniem liczby osób zatrudnionych w Zespole mapy numerycznej, z dniem 8 stycznia 2018 r. dotychczasowa organizacja zostanie zmieniona w następujący sposób:
Katarzyna Burgiel – miasto i gmina Mosina
Aleksandra Byzia – osnowa oraz według bieżącej decyzji kierownika Zespołu
Karolina Dukarska – według bieżącej decyzji kierownika Zespołu
Katarzyna Grodzka – miasto i gmina Pobiedziska
Sylwia Jahns – gmina Czerwonak, miasto i gmina Stęszew
Cecylia Karalus-Wiatr – osnowa
Agnieszka Lubarska – miasto i gmina Swarzędz
Magdalena Mikołajczak – według bieżącej decyzji kierownika Zespołu
Dagmara Musialik – gmina Dopiewo
Małgorzata Nelec – miasto i gmina Kórnik
Marta Paciorek – gmina Kleszczewo, miasto i gmina Kostrzyn
Urszula Powroźnik – miasto i gmina Murowana Goślina
Katarzyna Ryniec – miasto Luboń, gmina Rokietnica
Marlena Stróżyńska – miasto Puszczykowo, gmina Suchy Las
Anna Tomaszewska – miasto i gmina Buk, gmina Komorniki
Iwona Zdrojewska – gmina Tarnowo Podgórne
===========================================================================================================================
Wykorzystywanie i.KERG do składania baz roboczych oraz plików txt (sposób rekomendowany przez PODGiK)
Pliki z bazami roboczymi (giv) – po wejściu do szczegółów właściwej pracy geodezyjnej, w Metryczce pracy wybierz ikonę dokumentu w polu Plik wymiany.

Pliki tekstowe – po wejściu do szczegółów właściwej pracy geodezyjnej, w Komentarzach i załącznikach wybierz ikonę dokumentu w polu Załącznik.

Rekomendowana metoda wyklucza problemy z przesyłaniem plików drogą e-mailową.