Poprawność informacji w oświadczeniu Wykonawcy pracy geodezyjnej równoważnym z klauzulą urzędową

Autor: Administrator

Opublikowano: 2020-08-04 13:02

Ostatnia modyfikacja: 2020-08-04 13:32

Zgodnie z art. 12b ust. 3a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.):

O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.

Starosta Poznański informuje Wykonawców prac geodezyjnych  o wynikach weryfikacji przesyłając protokoły weryfikacji:

  1. poprzez usługę i.KERG (dotyczy wszystkich prac geodezyjnych),

  1. poprzez e-mail (dodatkowo, jeśli zgłoszenie pracy geodezyjnej zostało złożone poza usługą i.KERG).

Tylko protokół z pozytywnym wynikiem weryfikacji zapewnia możliwość umieszczenia kompletu poprawnych informacji (tj., m.in.  numeru i daty wystawienia protokołu) w oświadczeniu o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, składanym  pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.