Mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej

Autor: Paulina Sobkowicz

Opublikowano: 2020-09-25 14:48

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 14:49

Mapę do celów projektowych, niezależnie od postaci jaką przyjmuje, przygotowuje Wykonawca pracy geodezyjnej.

Zgodnie z § 30 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie standardów, mapa do celów projektowych w postaci elektronicznej (najczęściej plik dxf) musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, o których mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U.2020.1173) przez kierownika pracy geodezyjnej w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.).

I Przygotowanie mapy do celów projektowych w postaci wektorowej

  1. Wykonawca przygotowuje mapę do celów projektowych w postaci pliku dxf. Zasięg mapy nie może być większy niż zasięg pracy geodezyjnej, a zasięg aktualizacji musi być zgodny z zasięgiem aktualizacji wykazanym na mapie wywiadu terenowego i mapie do celów projektowych w wersji analogowej (o ile taka jest wykonywana).
  2. Wykonawca przygotowuje opis mapy, o którym mowa w 33 rozporządzenia w sprawie standardów:
  • bezpośrednio w pliku dxf z mapą (wymaga użycia np. AutoCad)

lub

  • w dodatkowym pliku pdf, zawierającym opis.
  1. W zależności od tego, czy opis jest umieszczony w pliku dxf, czy w odrębnym pliku pdf, kierownik podpisuje jeden lub oba dokumenty.

 

II Opatrywanie stosowną klauzulą urzędową map do celów projektowych w postaci elektronicznej

  1. Po przyjęciu dokumentacji do PZGiK, organ sporządza elektroniczną klauzulę xml (właściwą dla dokumentów opatrzonych stosowną urzędową klauzulą w postaci elektronicznej).
  2. Upoważniona osoba podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie plik/pliki przygotowane przez Wykonawcę i plik zawierający elektroniczną klauzulę, potwierdzającą przyjęcie dokumentacji do PZGiK. W zakresie mapy do celów projektowych w postaci elektronicznej, upoważniona osoba nie podpisuje żadnych dokumentów analogowych.

III Sprawdzanie poprawności podpisów

  1. Do sprawdzenia poprawności kwalifikowanych podpisów elektronicznych, podpisów osobistych i podpisów zaufanych oraz „wydobycia” oryginalnego pliku dxf z pliku xades,  niezbędne jest dowolne oprogramowanie do podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (w tym: ogólnodostępne, nieodpłatne oprogramowanie „Szafir” (dostawca Krajowa Izba Rozliczeniowa SA))